Criteria

Hof Arnhem 26 mei 2009 BJ0833 benzinepomphouder losliggende benzineslang normen criteria

4.5 De vraag of [geïntimeerde] door gevaarzetting onrechtmatig jegens [appellante] heeft gehandeld dient te worden beantwoord aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Het antwoord op die vraag hangt van een aantal factoren af, zoals de mate van waarschijnlijkheid waarmee niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid kan worden verwacht, de hoegrootheid van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan, de ernst die de gevolgen kunnen hebben en de mate van bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen (o.a. HR 5 november 1965, NJ 1966, 136; Kelderluik). In het kader van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid speelt de kenbaarheid van het gevaar een rol (o.a. HR 22 april 1994, NJ 1994, 624; Taxusstruik). Om te bepalen of een waarschuwing kan worden beschouwd als een afdoende maatregel met het oog op bescherming tegen een bepaald gevaar, is van doorslaggevende betekenis of te verwachten valt dat deze waarschuwing zal leiden tot een handelen of nalaten waardoor dit gevaar wordt vermeden (HR 28 mei 2004, NJ 2005, 105; Jetblast).

HR 5.11.1965 NJ 1966 nr. 136 nt Scholten Kelderluik criteria
Alleen naar omstandigheden van gegeven geval kan worden beoordeeld of en in hoeverre aan iemand die situatie in het leven roept die voor anderen bij nie inachtneming van vereiste oplettendheid en voorzichtigheid gevaarlijk is, ei kan worden gesteld dat hij rekening houdt met mogelijkheid dat die oplettendheid en voorzichtigheid niet zullen worden betracht en met het oo daarop bepaalde veiligheidsmaatregelen treft. Daarbij dient te worden gelei op:
a) de mate van waarschijnlijkheid waarmee de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid kan worden verwacht;
b) de kans dat ongevallen zullen ontstaan doordat die oplettendheid en voorzichtigheid niet in acht zullen worden genomen;
c) de mogelijke ernst van de gevolgen van die ongevallen;
d) de mate van bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen.

 

Aansprakelijkheid