Gevaarzetting

Gevaarzetting norm causaliteit onrechtmatig RvT I 1999, 4
Gevaarscheppend gedrag is slechts dan onrechtmatig indien de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval (het oplopen van letsel door een ander) als gevolg van dat gedrag zo groot is, dat de dader zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat gedrag had moeten onthouden (zie HR 6 april 1995, NJ 1996, 403). Verzekeraar kan in redelijkheid het standpunt innemen dat het letsel van de dochter van klager niet een zo waarschijnlijk gevolg was van de aan zijn verzekerde verweten gedraging, dat deze zich, beoordeeld naar de hiervoor bedoelde maatstaven, daarvan had behoren te onthouden.

Aansprakelijkheid