Hinder

Hinder bijen onrechtmatigheid HR 28-4-1995 RvdW 95, 105
De vraag naar de onrechtmatigheid hinder moet beoordeeld worden naar de criteria van HR 3-5-1991, RvdW 91, 120. De schade bestaat uit vervuiling van glas, waar­bij de ver­vuiling slechts een klein onder­deel is van andere factoren die de ver­vuiling veroorzaken, de ernst betreft slechts jaarlijkse kosten van schoonmaken, de vervuiling doet zich slechts enkele jaren voor en de school houdt bijen voor een educatief doel hetgeen het houden van de bijen niet onrechtmatig doet zijn.

Hinder onderhoud zorgvuldigheid lekkage 1405 BW 6:174 Kg Leiden 20-11-1991, PrG 92, 3584
Nalaten van onderhoud woning is niet onzorgvuldig als de eige­naar van de woning niet wist of behoorde te weten dat door de nalatigheid bij de buur­man door vocht schade kon ontstaan. Het is niet onmogelijk dat in omstandigheden door art. 6:174 wel aanspra­kelijkheid zou kunnen zijn gegeven.

Hinder onderhoud onkruid HR 3-5-1991, RvdW 91, 120, NJ 91, 476
De Hoge Raad oordeelt dat de aard, de ernst en de duur van de hinder gezien de daardoor ontstane schade in verband met de omstandigheden niet tot onrecht­matigheid leidt. De grond werd al op gelijke wijze onderhou­den voordat de eiser zich daar vestigde.

Zie ook overheid aalscholvers Oostvaardersplassen relatie­ve on­rechtmatig­heid HR 15-2-1991 RVDW 91, 57, NJ 92, 639

Zie ook hinder bijen spat schoonmaken kassen schadehoogte, Luykx / Bastiaansen, HR 18-9-1998, RvdW 1998, 157c
Of het toebrengen van hinder onrechtmatig is, is afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor veroorzaakte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval, waaronder de plaatselijke omstandigheden. Mede is van belang of degene die zich beklaagt over hinder zich gevestigd heeft voor dan wel na het tijdstip waarop de hinder veroorzakende activiteiten begonnen. In het laatste geval zal hij een zekere mate van hinder eerder hebben te dulden. De gehoudenheid om schade te vergoeden strekt in beginsel niet verder dan tot vergoeding van het verlies dat door de hinder wordt geleden, zodat niet in het midden gelaten mag worden hoe groot de exploitatieschade bij niet reiniging zou zijn geweest.

Aansprakelijkheid