Aansprakelijkheid, milieu

Belang.
Brand.
Overtreder.
Schuld.

Brand

Milieu brandweer blussen waterverontreiniging schade
Brand in loods met cacao. Bluswater wordt afgewaterd via afwateringsstelsel van buren. Deze geven, als houders van een WVO-lozingsvergunning, opdracht om verontreinigd bluswater op te vangen en op te slaan en vordert in kort geding van zowel eigenaar van de loods als de Gemeente onder meer betaling van de gemaakte kosten. Voorzover de brandweer (= gemeente) wordt aangesproken op handelen of nalaten in het kader van de publiekrechtelijke uitoefening moeten de kosten door de brandweer worden gedragen; verhaal langs publiek- of privaatrechtelijke weg is uitgesloten. Brandweer moet kosten dragen die voortvloeien uit het gebruik van het terrein van de buren, maar is niet aansprakelijk voor schade aan het afwateringssysteem. Rb Amsterdam 30-10-1997 S&S 1998, 69

Belang

Belang relativiteit onrechtmatigheid ingang
Art. 75.1 Wbb vereist dat de veroorzaker en onrechtmatige daad jegens de staat heeft gepleegd. Derhalve moest Akzo begrepen hebben dat de staat zich het milieu zou aantrekken wat voor 1-1-1975 niet het geval was. Niet relevant is of Akzo begreep dat HCH gevaarlijk was voor mens en milieu omdat zulks het criterium van art. 75 WBB niet is. Akzo / Staat Hof Arnhem 12-11-1996 niet gep.

Belang relativiteit onrechtmatigheid eigendom
Bij de beoordeling van ongeschreven normen waarbij het een belang betreft van een ander en de toerekenbaarheid niet aan de relativiteitseis voldoet door onbe­kendheid met het belang kan niet van onrechtmatigheid worden uitgegaan. Het doet niet ter zake of het vervuilde terrein van de vervuiler zelf of van een ander is omdat de overheid daarin geen onderscheid maakt en saneert ongeacht de eigendomsvraag. Art. 47 Wet Bodembescherming doet hieraan niet af. Shell / Gouderak IBS art. 21 HR 30-9-1994 RvdW 94, 185 Verbond AAA 94, 17; zie ook RvdW 94, 186, 187 en 188.

Belang relativiteit ingang IBS art. 21
Vanaf het moment dat de overheid zich het milieu als te be­scher­men belang aantrok kan een onrechtmatige handeling ter zake het milieu onrechtmatig tegenover de overheid zijn en wel per 1-1-1975 daarvoor afhankelijk van incidentele verwijtbaarheid. Daarvoor bestond het belang niet zodat niet aan het relativiteitsvereiste voldaan werd. HR 24-4-1992 NJ 93, 643 RvdW 92, 121

Overtreder

Overtreder bluswater brand
Bestuursdwang jegens de overtreder is gerechtvaardigd. Pina / helmond 24 WVO NJ 90, 394

Overtreder bestuursdwang kosten verhaal
Het blussen van brand is aan de belanghebbende bij het blussen van de brand toe te rekenen. Voor het aanwijzen als overtreder is verwijt­baarheid niet nodig. Bovendien staat vast dat deze geen maatregelen heeft genomen ter vermijding van milieuschade. Hof Den Haag 1-4-1987 NJ 88, 480

Schuld

Verontreiniging verhaal overtreder belanghebbende
Voor verhaal is schuld niet nodig behalve als in het algemeen belang wordt verhaald en er geen sprake is van verwijtbaarheid. Naast een verhaalsactie uit publiekrecht staat de staat een actie uit onrechtmatige daad toe. Benckiser 1401 BW VR 92, 31 NJ 90, 712; zie Staat / Windmill NJ 90, 393 voor vraag publiek- of privaatrecht:

Aansprakelijkheid