Aansprakelijkheid Misbruik

Misbuik van bevoegdheid, onrechtmatige daad Hof Leewarden 13-07-2005 LJN AT9489
In de onderhavige procedure vordert [appellant] (notaris) schade, te weten de kosten die hij in verband met de klachtprocedure - aangespannen door [geïntimeerde] (curator) heeft moeten maken. De rechtsgrond van zijn vordering is onrechtmatige daad, meer speciaal misbruik van bevoegdheid (3:13 BW). Als uitgangspunt heeft in deze zaak te gelden dat op voet van art. 3:13 lid 1 BW degene aan wie een bevoegdheid toekomt, haar niet kan inroepen, voor zover hij haar misbruikt. Volgens lid 2 kan een bevoegdheid onder meer worden misbruikt door a) haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of b) met een ander doel dan waarvoor de bevoegdheid is verleend of c) in geval van onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, waardoor men naar redelijkheid niet tot deuitoefening had kunnen komen.

Aansprakelijkheid