Omkeringsregel

Omkeringsregel


HR 14-12-2012 BX8349 Proportionele aansprakelijkheid geen billijkheidscorrectie

Geen ruimte voor verhoging vergoedingsplicht door middel van (analoge toepassing van in art. 6:101 BW neergelegde) billijkheidscorrectie? Betekenis art. 6:101 BW; vermindering vergoedingsplicht onder specifieke omstandigheden.

Hof Arnhem 28-08-2007, rolnr 2006/1010, omkeringsregel ook bij eigen schuld

De HR heeft geoordeeld op 8 april 2005 (LJN: AR8876, NJ 2005, 284) dat "De norm van art. 8 lid 2, aanhef en onder b, Wegenverkeerswet 1994, welke door Van Horck gegeven het hiervoor in 3.1 onder (v) vermelde alcoholgehalte van zijn bloed is overtreden, strekt specifiek tot het voorkomen van verkeersongevallen. Door rijden onder invloed wordt het gevaar dat bij een andere weggebruiker schade ontstaat in het algemeen aanmerkelijk vergroot. Dit tezamen in aanmerking genomen, betekent het enkele feit van de aanrijding tussen Van Horck en Aydin reeds dat het specifieke gevaar waartegen genoemde norm bescherming beoogt te bieden zich hier heeft verwezenlijkt, zodat het hof toepassing had moeten geven aan de omkeringsregel.
Het Hof oordeelt in renvooi dat op v. Horck de stelplicht en bewijslast ligt ten aanzien van eigen schuld van de benadeelde.
Het Hof maakt geen onderscheid in toepasselijkheid van de omkeringsregel ten aanzien van schuld en eigen schuld en oordeelt in gelijke zin als de HR ten aanzien van de omkeringsregel bij de eigen schuld voor het niet over een bromfietscertificaat beschikken van de benadeelde.

HR 7-12-07 LJN BB3670 Piv Bulletin 2008, 2 Uitzondering op niet gelden omkeringsregel bij medische aansprakelijkheid

Rechtmatig dwangbesluit


HR 13-10-2006 AW2087 formele rechtskracht vernietijgn op formele gronden omkernigsregel

Een bestuursdwangbesluit is afhankelijk gesteld van besluitvorming. Het besluit op bezwaar is vernietigd op formele gronden. Tot verdere besluitvorming is het niet gekomen. Het dwangbesluit moet dan als rechtmatig geoordeeld worden.

HR 19-3-04 LJN AO1299 PIV bulletin 2004, 4 Seresta Omkeringsregel geldt niet bij medische aansprakelijkheid

HR 9 januari 2009 BF8875 (Landskroon/BAM), HR 19 december 2008, NJ 2009, 28, 23 juni 2006, NJ 2006, 354 (Havermans/Luyckx) HR 14 november 2003, NJ 2005, 269, en 17 november 2000, NJ 2001, 596 (Unilever/Dikmans) omkeringsregelarresten

Aansprakelijkheid