Rechtsverwerking

Hoge Raad 28-11-2003 AJ0743 rechtsverwerking stilzitten verjaring indruk wekken

Een schuldeiser kan ook terwijl een verjaringstermijn nog loopt bij zijn schuldenaar het voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking vereiste gerechtvaardigde vertrouwen wekken dat hij zijn vordering niet meer geldend zal maken (vgl. HR 29 september 1995, nr. 15759, NJ 1996, 89). Ondanks tot zesmaal toe stuiten van de verjaring gedurende maar liefst negen jaar niet tot dagvaarding over te gaan heeft betrokkene bij de advocaat die een beroepsfout maakte de gerechtvaardigde indruk gewekt dat zij de door haar gestelde aanspraak op schadevergoeding uiteindelijk, ondanks andersluidende brieven, toch niet in rechte geldend zou maken.
Enkel tijdsverloop of stilzitten leidt niet tot rechtsverwerking. Van enkel tijdsverloop of stilzitten is naar het oordeel van het hof geen sprake geweest: het gerechtvaardigde vertrouwen dat [eiseres] haar aanspraak op schadevergoeding niet meer geldend zou maken, is volgens het hof immers gewekt door het ondanks een zestal brieven die anders aankondigen, gedurende negen jaar achterwege laten van een dagvaarding.

HR 24-4-1998 RvdW 1998, 94C Rechtsverwerking alimentatie eisen redelijkheid billijkheid

Aan stellingen waarop de schuldenaar zijn beroep op rechtsverwerking grondt moeten hoge eisen gesteld worden bij rechtsverwerking van de vordering tot nakoming van de wettelijke indexering van alimentatie die gegrond is op een rechterlijke uitspraak.
Van rechtsverwerking kan pas sprake zijn als de schuldeiser zich gedragen heeft op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het recht (; zie ook HR 7-6-1991, NJ 91, 708 onder 3.3.1)
Enkel tijdsverloop is daartoe onvoldoende. Vereist is de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is opgewekt dat de schuldeiser zijn vordering niet meer geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard ingeval de schuldeiser zijn vordering alsnog geldend zou maken (zie HR 29-9-1995, NJ 1996, 89 onder 3.3)

HR 30-5-1997 RvdW 97, 1331, VR 97, 163 Rechtsverwerking bewijs Maximum WAM

Door 14 jaar lang te wachten met het aanspreken van de dader en diens werkgever zijn deze in een bewijsachterstandspositie geraakt. In die 14 jaar heeft de eiser zonder een deugdelijke rechtvaardiging daartoe te hebben aangevoerd bewijs verza­meld buiten het gezichtsveld en contro­lemogelijkheid van hen en een procedure tegen de WAM verzekeraar gevoerd waarvan zij wisten dat deze slechts tot 1 mio aan­sprakelijk was terwijl reeds enkele jaren na het ongeval bekend was dat de schade dat bedrag ver overtrof. Enig gewicht komt ook toe aan het ontnemen van de moge­lijkheid voorzieningen te treffen tegen de financiële gevolgen. Het Hof heeft daarom terecht geoordeeld dat eisers daardoor hun recht verwerkt hebben.

HR 26-9-1997 VR 98, 10 Rechtsverwerking secundaire victimisatie medische behandeling

De arts mag door de afwijzing van de tuchtklacht in 1981 het gerecht­vaardigd vertrouwen hebben dat hij geen verdere actie te duchten heeft. Doordat de benadeelde pas in 1992 voor zijn rechten opkomt is rechtsver­werking ingetreden en behoeft de gestelde medische fout niet nader onderzocht te worden.

Rechtsverwerking duur omstandigheden redelijkheid

Door bijna 30 jaar stilzitten kan in omstandigheden het recht om te vorderen zijn verwerkt en het uitoefenen van het vorderingsrecht in strijd zijn met de redelijkheid en de billijkheid. Die omstandigheden zijn:
- Direct bekend gemaakt als tegenpartij
- Herhaaldelijk contact als tp.
- Nooit gesproken zijn over schadevergoeding
- Na 23 jaar niet meer kunnen achterhalen wie de verzekeraar is
- Bewijsmateriaal niet meer te achterhalen
- Het ontbreken van verhaalsmogelijkheden op de wa-verzekeraar
- Na 23 jaar weer vele jaren laten verstrijken.
(HR 29-11-1996, NJ 97, 153, RvdW 96, 237; Zie ook Maximum WAM = HR 30-5-1997, VR 97, 163 en HR 10-3-1995, NJ 96, 89; HR 29-9-1995, NJ 96, 299; HR 29-12-1995, NJ 96, 302 )

Rb Almelo 20-10-1993 Rechtsverwerking verjaring kunstfout arts ziekenhuis 19 jaar

Er is sprake van strijdigheid met de redelijkheid en de billijkheid door 19 jaar te wachten alvorens het ziekenhuis aan te spreken. Daardoor zijn de rechten van de benadeelde verloren gegaan. Het ziekenhuis heeft in een ongunsti­ge positie gebracht, informatie is verloren gegaan, waar­door de aansprakelijkheid niet meer goed te beoordelen is. (

Aansprakelijkheid