Relativiteit

Relativiteit onrechtmatige daad aandeelhouder vennootschap Poot / ABP HR 2-12-1994 NJB 6-1-1995 265c NJ 95, 288
Een NV en BV nemen zelfstandig met eigen rechten en verplichtingen aan het rechtsverkeer deel. Het vermogen is afgescheiden van de aandeel¬houders. Brengt een derde aan de vennootschap schade toe dan heeft alleen die vennootschap het recht schadevergoeding te verlangen. Zolang de schade niet is vergoed zijn de aandelen in waarde verminderd. In beginsel kunnen de aandeelhouders daar geen vordering voor instellen. Het ligt op de weg van de vennootschap vergoeding te verlangen voor de instand¬houding van het vermogen. Laat de vennoot¬schap zulks na dan kunnen de aandeelhouders de vennootschap daartoe houden. Juist is dat indien de laedens zich bij zijn handelen ook zal moeten laten leiden door zijn zorgplicht jegens een aandeelhouder de eiser zulks zal moeten stellen en aannemelijk maken.
Zulks geldt tevens jegens de bestuurders vgl. HR 29-11-1996 RvdW 96, 239
Anders in Frankrijk. Dommage par ricochet Cour de Cassation 3-1-1996 jur. Aut. 3-1993, 116-119
De onderneming heeft een vorderingsrecht voor de schade door het verlies van de directeur ontstaan. Evenwel dient het causaal verband strikt vastgesteld te kunnen worden.

Relativiteit werkgever, bestuurder, faillissement Hof Amsterdam, 30-12-1993 VR 95, 27
De bestuurder is wegens mismanagement niet rechtstreeks aansprakelijk jegens bedrijfsleider.

Relativiteit Schutznorm 284 K brand echtgenoot derde partner HR 24-1-1990 NJ 30 p. 299.
Als er een verzekeringsovereenkomst bestaat waarvan een derde op de hoogte is dan is die derde niet verplicht zich van handelingen te onthouden die een uitkering door de verzekeraar zouden veroorzaken. Het handelen van die derde kan alleen jegens de rechtstreeks benadeelde onrechtmatig zijn. hij overtreedt geen norm jegens de verzekeraar. De verzekeraar vindt voldoende bescherming in art. 284 K.

Aansprakelijkheid