Risicoaanvaarding

1980-11-00 Richtlijnen risicoaanvaarding en aanverwante begrippen.

HR 28 juni 1991, NJ 1992, 622 geen rechtsfiguur risicoaanvaarding

Noch naar het oude recht, noch naar nieuw burgerlijk recht bestaat behoefte aan risico-aanvaarding als zelfstandige aparte rechtsfiguur naast de regeling van de eigen schuld. Hetgeen men met de risico-aanvaarding wil bereiken, gaat, aldus de Hoge Raad, naar gelang de omstandigheden van het geval, volledig op in enerzijds de vraag of het handelen van de aangesprokene onrechtmatig is (zie hiervoor aant. 7.1) en anderzijds de vraag of aan de benadeelde kunnen worden toegerekend omstandigheden die op de voet van art. 6:101 dienen te leiden tot vermindering of tot geheel verval van de vergoedingsplicht.

Risicoaanvaarding is een begrip dat juridische waarde heeft, maar niet in de extra-contractuele aansprakelijkheid. Contractueel heb je de ruimte om een risicoacceptatiebeding over een te komen. Dat komt bijv. bij paardrijden voor.

Aansprakelijkheid