Schadebegroting

Bewindvoering

Zie bijv. http://www.beaufin.nl/

Aanbevelingen en kosten meerderjarigenbewind 2012 pdf

CRvB 9-11-2010 BO4439 Kosten bewindvoering zijn niet rechtsreeks uit aanbevelingen te ontlenen

Artikel 1:447, eerste lid, van het BW bepaalt dat de bewindvoerder 5% van de netto-opbrengst van de onder bewind staande goederen toekomt, tenzij de beloning bij de instelling van het bewind anders is geregeld.
Op grond van bijzondere omstandigheden kan de kantonrechter, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de bewindvoerder of de rechthebbende, voor bepaalde of onbepaalde tijd de beloning anders regelen dan bij de instelling of door de wet is aangegeven.
De Raad stelt voorop dat, mede gezien het arrest van de Hoge Raad van 15 januari 1988, LJN AC3978, de betaling van (een) bijstandsuitkering niet is aan te merken als netto-opbrengst van de onder bewind staande goederen als bedoeld in artikel 1:447, eerste lid, van het BW. De Raad stelt voorts vast dat in de beschikking tot onderbewindstelling van 30 mei 1997 geen (afwijkende) regeling ter zake van de beloning van de bewindvoerder is opgenomen. De Raad deelt niet het oordeel van de rechtbank dat de GSBB haar aanspraak op beloning voor haar inspanningen als bewindvoerder rechtstreeks aan de Aanbevelingen ontleent. Zoals ook uit de inleiding van de Aanbevelingen volgt, strekken de aanbevelingen in alle kantonsectoren van het land tot uitgangspunt waarvan in bijzondere gevallen kan worden afgeweken. Dit brengt mee dat een kantonrechter, in het geval hij ambtshalve dan wel op verzoek van de bewindvoerder of van de rechthebbende oordeelt over de vraag of er grond is de beloning anders te regelen als bedoeld in artikel 1:447, eerste lid, tweede volzin, van het BW, de in de Aanbevelingen vastgestelde forfaitaire jaarlijkse beloningen als uitgangspunt neemt. De Raad stelt vast dat de GSBB op 8 november 2006 de kantonrechter van de rechtbank Arnhem heeft verzocht de tarieven inzake de beheersvergoeding voor het jaar 2007 goed te keuren. Daarbij is aangegeven dat de tarieven vallen binnen de normen van de Aanbevelingen van het LOK.

Abstracte schadeberekening

S&S 92, 48 HR S&S 85, 129)

Bij een dukdalf die niet vervangen wordt dient de schade berekend te worden zonder dat rekening wordt gehouden met het niet vervangen van het beschadigde object.

 

Concrete schadebegroting vaststelling

De rechter dient de schade vast te stellen in overeenstemming met de aard van de schade. Bedrijfsschade moet concreet vastgesteld worden. (ENCI HR 18-4-1986 NJ 86, 567)

Schadebegroting waardevermindering herstelkosten abstract HR 1-7-1993 RvdW 93, 158

Waardevermindering van een zaak kan indien herstel mogelijk en verantwoord is uitgedrukt worden in de objectieve (abstracte) herstelkosten ( zie ook HR 16-6-61 NJ 61, 444, PTT; HR 12-4-1985, NJ 85, 625 Staat / Dril: De eigenaar van een gebouw moet in de gelegenheid worden gesteld tot herstel, hetgeen ook verantwoord kan zijn als herstelkosten meer bedragen dan de waardevermindering. Afhankelijk van omstandigheden, functie gebouw, alternatieven, mate van overschrijding. )

Waardevermindering auto Niav berekening VR 92, 40

De waardevermindering moet concreet berekend worden, bij gebrek aan beter kunnen de NIAV richtlijnen volstaan.

 

Bomen

Schadebegroting boom reparatie behoud abstract ziekte Raad Hof Den Haag 23-3-1995 VR 96, 29
Als een boom door wondbehandeling behouden kan blijven dient de schade begroot te worden op de kosten van die behandeling en kan de schade niet op abstracte wijze naar de methode Raad berekend worden, behalve als er een verminderde levensvatbaarheid / duur aangenomen moet worden wat niet het geval is als na 5 jaar de boom niet is vervangen en geen tekenen van zwakte vertoont.

Schadebegroting verkeerd advies vermogensschade belastingnadeel NJB 23 4-1992 p. 191

Schade is de vergelijking van de situatie met juist en onjuist advies, het is niet het belastingnadeel.

Brillen

Schade Bril afschrijving RvT VR 92, 17
Een afschrijving op brillen overeenkomstig het Verbondsadvies is niet in strijd met de goede naam van het verzekeringsbedrijf

Huur, Auto

Huur reparatie auto duur RvT RvT III 1966, 4 jur 78
De verzekeraar is gehouden de huur van een auto te vergoeden voor de gehele periode van huur voor zover dat redelijk is. Er is geen reden tot beperking tot de door de expert vastgestelde duur van de reparatie.
Zie ook RvT RvT III 1981, 22
De verzekeraar is gehouden de huur van een auto te vergoeden voor de gehele periode van huur voor zover dat redelijk is. Er is geen reden tot beperking indien de benadeelde niet verwijtbaar tekort is geschoten bij zijn plicht om de schade, duur, te beperken.

 

Kapitalisatie, rente

HR 30-11-2007 BA4606 begroting rente kapitalisatie

Het staat de rechter vrij te kapitaliseren in een bedrag ineens naar een peildatum die geruime tijd voor zijn uitspraak ligt.  Deze wijze van schadebegroting strekt ertoe de benadeelde een zodanig bedrag ineens toe te kennen dat dat bedrag inclusief het daarover na de peildatum te realiseren rendement, toereikend zal zijn voor de betaling van alle toekomstige schadeposten. Indien dit bedrag eerst na de peildatum aan de benadeelde wordt uitgekeerd lijdt hij dus, door gemis aan rendement, nadeel dat door betaling van wettelijke rente behoort te worden vergoed.
Ook bij kapitalisatie met een peildatum in het verleden blijft uitgangspunt dat zoveel mogelijk de werkelijk geleden en te lijden schade behoort te worden begroot. Het Hof had in 1999 zonder nadere motivering niet mogen vasthouden aan een begroting van de belastingschade waarin werd voorbijgegaan aan de ingrijpende wijziging van het belastingstelsel van 2001 en had het overlijdensrisico over de voorbije jaren niet mogen verdisconteren.

 

 

Aansprakelijkheid