Toerekening


Billijkheidscorrectie.


RvdW 92, 98; RvdW 91, 6 en 211 Grove schuld is opzet of bewuste roekeloosheid.

Joke Stapper HR 9-12-66, NJ 67, 69 Schuld verwijtbaarheid kind BW 1401

Niet alleen beslissend is of het kind het besef had van het ongeoor­loofde van haar handeling, maar ook de mate waarin het kind zich naar dat besef kan gedragen. (

HR 11.11.1983 NJ 1984 nr. 331 Meppelse ree Overstekend wild

A automobilist die uitwijkt voor overstekende ree en in botsing komt met tegenligger. Schade toerekenbaar al kan worden dat automobilist van zijn wijze van rijden rechtens geen enkel verwijt valt te maken ()

Kantonrechter Hilversum 23.7.1997 VR 1997 nr. 210 Misslag golf

Schade aan bij golfbaan geparkeerde auto door misslag is aan golfer toe te rekenen.

Gerechtshof Arnhem 9.11.1999 VR 2000 nr. 137 Stuurbeweging fiets

links rijdende fietser komt naar rechts en raakt met stuur het stuur van rechts rijdende fietser die ten val komt. Mogelijkheid van val en schade is algemene bekend. Onvoldoende afstand. De afwezigheid van opzet is niet relevant voor beoordeling onrechtmatigheid gedraging

Toerekenbaarheid tekortkoming

 

HOF AMSTERDAM 27 mei 1977 NJ 1978, 9, geestelijke tekortkoming staat in de weg aan schuld

In het licht van de rechtsontwikkeling sedert 1952 moet naar huidige rechtsopvatting het woord ,,schuld'' in het nog geldende art. 1401 BW niet geacht worden meer te eisen dan het min of meer bewuste toedoen van de dader en met name niet geacht worden in de weg te staan aan de aansprakelijkheid van een dader die tengevolge van geestesziekte ieder inzicht miste in het ongeoorloofde van zijn handeling of die door gelijke oorzaak buiten staat was anders te handelen dan hij gedaan heeft zodat hem geen verwijt treft.

RECHTBANK ZUTPHEN 29 oktober 2003 NJF 2004, 163, toerekenbaarheid geestesgestoorde verzekering en Tijdelijke regeling verhaalsrechten

[. Schade veroorzaakt door invloed van geestelijke tekortkoming. Verzekeraar gelaedeerde komt geen beroep toe op art. 6:165 lid 1 BW. In casu kan ook niet via de achterdeur van art. 6:162 lid 3 BW de daad aan de geestesgestoorde dader worden toegerekend, nun hij daar niet voor is verzekerd.

Aansprakelijkheid