Einde arbeidsovereenkomst

Ziekte en ontslag
Niet naleven controlevoorschriften werkgever; weigering controle te ondergaan; ontslag op staande voet? (Hoge Raad 8 oktober 2004, RvdW 2004-115)

Ontslag statutair directeur/bestuurder; BBA
BBA niet van toepassing; ontslag op staande voet ten onrechte gegeven; ontslag niet nietig; wel wettelijke schadeloosstelling verschuldigd. (Hoge Raad 23 januari 2004, NJ 2004-224)

Verzwijging/bedrog bij (pro forma) ontbinding
Verzwijging (mogelijke) nieuwe baan bij beëindigingsovereenkomst en pro forma ontbinding. Van bedrog is reeds sprake indien door een oneerlijke proceshouding wordt belet dat (beslissende) feiten aan het licht

Meewerken aan pro forma ontbinding; recht op WW?
Werknemer werkt - nadat een inhoudelijke ontbindingsprocedure is aangevangen - mee aan pro forma ontbinding. WW wordt geweigerd, omdat aan voortzetting van de arbeidsovereenkomst geen zodanige bezwaren waren verbonden dat die voortzetting redelijkerwijs niet van de werknemer kon worden gevergd. (Centrale Raad van Beroep 21 januari 2004, JAR 2004-66)

Exclusiviteit toegekende ontbindingsvergoeding; contractuele afvloeiingsregeling en CAO Wachtgeldregeling
Vorderingen van een werknemer kunnen na ontbinding met vergoeding in beginsel niet meer aan de orde komen, tenzij het gaat om aanspraken met betrekking op de periode vóór de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, die geen verband houden met (de wijze van) beëindiging van de arbeidsovereenkomst. (Hoge Raad 7 november 2003, NJ 2004-174)
Contractuele afvloeiingsregeling (vooraf getroffen) moet worden nagekomen, ook als de arbeidsovereenkomst inmiddels is ontbonden met vergoeding, tenzij dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. (Hoge Raad 2 april 2004, RvdW 2004-58)
Hetzelfde geldt voor een CAOWachtgeldregeling. (Hoge Raad 25 juni 2004, RvdW 2004-90)
Op grond van art. 6:107a BW kan een werkgever, die loon doorbetaalt aan een werknemer die door de schuld van een ander arbeidsongeschikt is geworden, dat loon verhalen op de "dader". Dat geldt binnen zekere grenzen ook voor de daarbij door de werkgever gemaakte kosten. (Hoge Raad 24 oktober 2003, RvdW 2003-163; Hoge Raad 9 juli 2004, RvdW 2004-96)

Arbeidsrecht