Loon

Geen arbeid geen loon
Werknemer is na ontslag op staande voet niet bereid de bedongen arbeid te verrichten; toch recht op doorbetaling van loon, indien zulks wordt veroorzaakt door omstandigheden, die voor rekening van de werkgever komen. (Hoge Raad 19 december 2003, NJ 2004-269)

Gelijk loon gelijke arbeid
Het beginsel "gelijk loon gelijke arbeid" is niet op wet of verdrag gebaseerd. Dit beginsel is niet doorslaggevend. Beslissend is of een ongelijke beloning naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Ook andere factoren zoals opleiding, ervaring, geschiktheid etc. zijn daarbij van belang. (Hoge Raad 30 januari 2004, RvdW 2004-26)

Arbeidsrecht