Omzetbelasting

BTW en Arbodienst. Een arbodienst dient afhankelijk van de aard van zijn prestaties BTW af te dragen. CGB2004/4018M.
BTW en de medicus.
BTW over medische verschotten Verkruijsen

BTW over prestaties aan buitenlandse afnemers vanaf 2010 (login)
BTW is verschuldigd voor een dienst in Nederland verricht, art. 1 WOB. De dienst door een advocaat / belangenbehartiger verricht aan een niet ondernemer buiten de EEG wordt geacht te zijn verricht in het land waar de cliënt woont, art. 6 lid i, 1c..

Rechtbank Assen 12-03-2008 ECLI:NL:RBASS:2008:BC6738 Excl btw verzekerd, dan excl BTW uitkeren

Op het aanvraagformulier heeft [eiseres] de vraag of hij het verzekerde object inclusief BTW wil verzekeren, ontkennend beantwoord.
2.5. Op de polis van 5 september 2005 is vermeld:
DE VERZEKERDE BEDRAGEN ZIJN VASTESTELD EXCL. B.T.W. EN SCHADEBETALINGEN ZULLEN DERHALVE OOK EXCL. B.T.W. GESCHIEDEN.
Bij het vaststellen van de herbouwwaarde komt de vraag of BTW al dan niet is verschuldigd in de regel niet aan de orde.
Op het aanvraagformulier wordt bovendien geen onderscheid gemaakt tussen de herbouwwaarde
van het te verzekeren object en de eventuele vergoedbaarheid van gemaakte herstelkosten. Als dat wel het geval zou zijn geweest dan zou [eiseres] het aanvraagformulier op een andere wijze hebben ingevuld.
De rechtbank is mede gezien de kennis van de ondernemer van oordeel dat de vraag van Univé of de verzekeringnemer het object inclusief BTW wil verzekeren niet in de context van de waardebepaling van het verzekerd object moet worden geplaatst, maar in de context van de bepaling van de verzekerde som. Dit alles ligt in de risicosfeer van de ondernemer wanneer door een onjuist begrip van de heffingssystematiek van de Wet op de omzetbelasting 1968 de ondernemer er voor kiest de BTW niet mee te verzekeren, terwijl de ondernemer de BTW over de gemaakte herstelkosten niet kan aftrekken.

Belasting