Fiscale Aspecten collectieve ongevallenverzekeringen

Visser

01-08-1991
belasting oht inhoudingsplichtige

Fiscale Aspecten ongevallenverzekeringen in de werknemer/werkgever sfeer


C. Visser, 1-8-91.

Aanleiding:
Er bestaat kennelijk behoefte aan een aanvulling op de nota van de Verbondscommissie Belastingzaken d.d. 27-2-91, over hoe men moet handelen bij uitkeringen, waarvoor een afdracht aan de fiscus gedaan moet worden.

Het probleem:
In bepaalde gevallen kan een verzekeraar gezien worden als inhoudingsplichtige, zodat deze als "werkgever" moet handelen. Daardoor moesten wij voorheen loonbelasting op de uitkering aan een verzekerde inhouden, alsmede premie AWBZ en AAW berekenen over de bruto uitkering. Het effect was dat wij meer dan het verzekerd bedrag moesten uitkeren.
De premieafdracht is vervangen door de Overhevelingstoeslag, die over het algemeen ook boven het verzekerd bedag moet worden uitgekeerd.

De berekening:
Belastingafdracht?
1) Wordt de premie door een werkgever t.g.v, een werknemer of zijn
nabestaanden betaald?
Zo nee: Met belastingafdracht hebben wij niets te maken. U kunt gewoon op basis van de verzekeringsovereenkomst uitkeren.
Zo ja: Ga verder

De overhevelingstoeslag. (OHT)
2) Wat is het fiscaal loon zonder OHT (Vraag
om loonstrook van december
de jaaropgave is nl. incl. OHT)
Bereken de uitkering volgens de polis = K Stel V = O

3) Is er sprake van een overlijdensuitkering?
Zo nee: ga naar 4
Zo ja:Heeft de werkgever zelf al een uitkering verstrekt
en daarop de overlijdensvrijstelling van max. 3 x het maandloon op toegepast?
Zo nee:Stel de overlij densvrijstelling op O ==>V = O Zo ja:Wat is nog over van deze vrijstelling = V

4) Is de begunstigde jonger dan 15
of ouder dan 65?
of niet verzekerd vlg, de volksverz. Zo ja:OHT hoeft niet afgedragen te worden. Ga naar 7
Zo nee: ga verder

5) Trek V van K af en neem daarvan (of van K) voor '91 11 % met het
maximum van 7557.
Het resultaat ia de OHT.
(U mag om het maximum te bereiken geen rekening houden met de OHT die de •werkgever heeft betaald)
Loonheffing

6) Bereken het "loon" voor de loonheffing als volgt:
Uitkering = K + (tel op)
Over lijdensvrijstelling •= V (trek af)
Berekeningsgrondslag voor OHT = (g)
OHT = (o) + (tel op)
"Loon" voor de loonheffing - L

7) Deel de begunstigde mee dat wij uitgaan van het ingedeeld zijn van deze in de (belasting) tariefgroep 1.
Indien deze indeling in een andere tariefgroep wenst zullen wij desgevraagd een loonbelastingverklaring toesturen. Bereken de loonheffing volgens punt 8 tot 10. Indien de begunstigde, zoals meestal, geen bezwaar maakt tegen indeling in tariefgroep l

Tariefgroep l
8) Is L in 1991 hoger dan 42966?
Zo ja:Ga naar 9
Zo nee: Is de begunstigde ouder dan 65?
zo ja: De loonheffing is 18,8% over L
zo nee: de loonheffing is 35,75% over L
Sla 9 over

9) L > 42966. De loonheffing is 20% over L

Andere tariefgroep
10) Aan de hand van de loonbelastingsverklaring van de begunstigde wordt bepaald in welke tariefgroep deze thuishoort, de percentage' s van 8 en 9 zijn afhankelijk van: L onder aftrek van de belastingvrije som rekening gehouden met een eventuele loonbelastingsbeschikking
De loonheffing wordt echter berekend door de percentage'G direct te betrekken op L
(de belastingvrije som mag m.b.t. l dienstbetrekking maar bij l inhoudingsplichtige worden toegepast.)

11) Keer aan verzekerde de uitkering K uit onder aftrek van de loonheffing en verhoogd met de OHT.
Draag aan de fiscus de loonheffing af