België

BW Fisconet link.
BW Titel XX, verjaring

Indicatieve tabel 2008, pdf, studiedocumenten, mening Secura beschermd:
Onrechtmatige overheidswetgeving rapport van 19 september 2008 (pdf)
Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.
1989-11-00 WAM België.
Wettelijke rente in België.

Belasting.
Subrogatie. (Excedent wet, grenzen, civiel plafond, subrogatie)
Verjaring.

Zoeken naar wetten in België via Google, beperkt tot site www.fisconet.fgov.be en www.juridat.be

VRA 2005/137 De nieuwe Belgische Verkeersveiligheidswet: veiliger verkeer??! Liesbet Deben

Belasting

BTW reparatie Cour de Cassation 20-09-1988 Revue gen. Ass. 11434 jur. 35

De schadeveroorzaker is gehouden de BTW te vergoeden als de schadelijdende partij deze niet kan verrekenen, zelfs al wordt het voertuig niet gerepareerd.

BGK

Rechtsbijstandverzekeraars

Cass 16-11-2006 JT 2007, 14 In België zijn advocaatskosten verhaalbaar, ook voor rb-verzekeraars zie advocatenhonoraria en Capita selecta ec. recht Brussel.


WAM

WAM afmelden na-risico Hof v. Cass. 23-04-1971 Rb luik 7‑9-1982 rgar 83, 10686

Door natelaten te registreren dat een verzekering bestaat is de staat aansprakelijk indien daardoor geen verzekeraar kan worden aangesproken.

Subrogatie

Rb Brussel 22-1-2015 UWV subrogeert niet in de vordering ex art. 29 bis WAM (docx), geen rechthebbende, HVO?

UWV is niet gesubrogeerd in de vordering van de benadeelde, maar heeft een eigen recht en is daarom geen rechthebbende in de zin van de WAM. Volgens HVO is Belgisch recht toepasselijk op de schuldvraag. Het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof zijn het onderling niet eens over de uitleg van benadeelde en rechthebbende.

Hof Gent 29-09-2010 Voa geen vorderingsrecht in België voor 1998, HVO (pdf)

Het HVO sluit een VOA-vordering uit in art. 2.6. deze uitsluiting behoort niet tot het domein van de aansprakelijkheid, veeleer het verzekeringrecht of de sociale zekerheid, doch staat wel in verband met het aansprakelijkheidsrecht. De vraag of de eiseres subrogeert wordt beheerst door de wet, die de betalingsverbintenis heeft opgelegd. De VOA voorziet niet in subrogatie. De VOA heeft geen rechtstreekse werking buiten Nederland. Het ontstaan en de omvang van de schuld van de schadeveroorzaker, in casu de verweerder, ook in zijn relatie tot de eiseres, blijven beheerst door de wet van de onrechtmatige daad. De EG-Verordening nr.1408/71 was van toepassing op werknemers en zelfstandigen. De uitbreiding ervan tot bijzondere stelsels voor ambtenaren is slechts gebeurd bij EG-Verordening nr. 1606/98 van 29 juni 1998, die in werking trad (art.3) op 25 oktober 1998. De uitbreiding is een  regel  van  materieel  recht zonder terugwerkende kracht. De eiseres kan zich derhalve niet op deze EG-regelgeving beroepen.

Hof Brussel 26-1-2009 2001 AR 1042 subrogatie in het geheel van de vordering, geen prioriteit.

HvC 16-01-2006 EG subrogeert op datum ongeval, geen subrogatie indien forfait, vijf jaar salaris betaald is, pdf, HTML

De betalingen van de verzekeraar die vijf maal het jaarsalaris betaalt heben geen indemnitair, maar forfaitair karakter.Door niet in te gaan op de conclusies van de eiseres dat de betaling van de verzekeraar aan de nabestaanden een forfaitair karakter heeft en daarom niet in mindering gebracht mag worden op haar vordering voor uitkeringen aan de nabestaanden is het arrest van het hof van beroep onvoldoende gemotiveerd.
Een pubiekrechtelijk rechtspersoon heeft een eigen vordering uit onrechtmatige daad jegens de aansprakelijke voor verplichtingen die uit wet, reglement of overeenkomst voor hem voortvloeien voor zover deze daardoor schade lijdt.

Subrogatoire vorderingen Mommaerts, pdf

Arbeidsongevallenwet 1971, versie 1992, pdf, doc, wijzigingen per eind 1992,

Arbitragehof 11-05-2005 Verhaal uitzendkracht mogelijk.

Hof van Justitie van de EG, arrest van 18 mei 2000 c 206/98 private verzekeraar is orgaan bij uitvoering sociale verzekeringswetgeving

Forfait legal pdf

Verjaring

Cass. 9 december 2010, NjW 2011, nr. 237, 135 verjaring begint te lopen op moment kennis van schade hetgeen geen kennis van omvang impliceert

 

 

 

Landen