Voordeelstoerekening

Wildeboer Letsel & Schade 2007, 2 voordeelstoerekening in voordeel benadeelde

 

Rechtbank Arnhem 07-06-2006 LJN: AY0497 AOV en voordeelstoerekening

Hoewel strikt genomen sprake is van een sommenverzekering, heeft zij wel degelijk de strekking de inkomensschade van eisers bij arbeidsongeschiktheid te vergoeden. Het afsluiten van een dergelijke verzekering kan niet worden gezien als een 'zuiver individuele en persoonlijke beslissing', met de strekking de verzekerde een som uit te keren in het geval het verzekerde risico zich verwezenlijkt, bedoeld om hem bijvoorbeeld een extraatje te verschaffen. Voordeelstoerekening op basis van artikel 6:100 BW is dus op zijn plaats.
Nu Univé aldus profijt trekt van de verzekering die [eiseres] heeft afgesloten, acht de rechtbank het redelijk van het toe te rekenen voordeel de premie af te trekken die [eiseres] heeft betaald over het jaar waarin het risico zich heeft verwezenlijkt. 
 

Voordeelstoerekening subrogatie ziektekosten ziekenfonds 83 ZfW HR 16-9-1994 VR 94, 242
De niet gerealiseerde aanspraak op een uitkering uit de Ziekenfondswet kan niet als opgekomen voordeel in mindering strekken op de schade zodat de ziektekos¬tenverzekeraar uit subrogatie met succes kan vorderen. Art. 83a ZFW bepaalt dat de voordelen die een verzekerde krach¬tens de wet ontvangt in rekening worden gebracht bij de burgerrechte¬lijke schadevergoeding van de gelaedeerde. Het strookt niet met deze regeling om tevens aanspraken in mindering te brengen die niet tot verstrekkin¬gen of vergoedingen hebben geleid.

Sommenverzekering eigen risico AVB Kg Amsterdam 17-12-1998 VR 1999, 120
Het is niet aanvaardbaar dat Heineken de uitkering uit hoofde van de door haar bekostigde collectieve ongevallenverzekering in feite wil aanwenden voor afdekking van haar eigen risico op een AVB verzekering.
Als Heineken meent dat de uitkering als voordeel in mindering had moeten worden gebracht had zij dat moeten doen voor de vaststelling van de schade door de AVB verzekeraars.

Voordeelstoerekening ongevallenverzekering inzittenden Rb Amsterdam, 22-1-1997 ongep.
Nu de schadelijdende partij geen premie betaald heeft voor de sommenverzekering en deze niet heeft afgesloten kan het voordeel daaruit in mindering worden gebracht.

Voordeelstoerekening werkgever premiebetaler sommenverzekering Rb Breda 1-11-1994 VR 96, 118
Een uitkering uit een ongevallenverzekering die betaald wordt door de werkgever die ex 1638x BW aansprakelijk is jegens de werknemer mag alleen in mindering als voordeel gebracht worden indien de verzekering in overwegende mate het karakter heeft van een schade­verzekering met subrogatie. (Beroep zou worden ingesteld).

Voordeelstoerekening sommenverzekering Bundesknappschaft VR 77, 34 zie ook HR 28-4-1989 RvdW 89, 123
De uitkering uit een sommenverzekering mag men niet aftrekken bij invalidi­teit. Het bestaan van een sommenverze­kering gaat de laedens niet aan. Er is geen relatie met schade derhalve geen voordeel waarmee rekening mag worden gehouden maar wel mag met de mogelijkheid rekening gehouden worden voor de bepaling van de omvang van de civielrechtelijke schadevergoe­ding bij overlijden. Er is wel invloed op behoeftigheidsvereiste, zie ook IBC / Derkx HR 28-11-69 VR 70, 30 Een invaliditeitsrente mag wel afgetrokken worden.

Hof Den Bosch op 24-12-1974, NJ 1977, 214 vorderingsvoorrecht verzekerde

Het Hof acht de toerekening van de WAO-uitkeringen op zodanige wijze redelijk, dat deze voor het bedrag van de door Derkx tegenover I.B.C. zelf te dragen schade op dat bedrag worden toegerekend en voor het overige op het bedrag der door I.B.C. te vergoeden schade, omdat deze methode tot resultaat heeft, dat Derkx dank zij de WAO-uitkeringen niet meer en niet minder ontvangt dan voldoening van zijn totale schade en dat I.B.C. niet meer betaalt dan 90% van de door Derkx geleden schade verminderd met het bedrag der WAO-uitkeringen, voorzover op die 90% van de schade toerekenbaar. (Het hof past daarmede een vorderingsvoorrecht toe van de verzekerde boven de verzekeraar, wat later in de literatuur onjuist werd geacht en in de rechtspraak niet werd overgenomen, vgl. het Duitse Quotenvorrecht. Het hof zou mogelijk anders geredeneerd hebben als de sociale verzekeeraar ook een partij in het geding was geweest. CV)

Personenschade