werkgeversaansprakelijkheid

7:658 lid 4 BW

Hoge Raad 23 maart 2012 BV0616 basis art. 7:658 BW, bedrijfsuitoefening

Art. 7:658 lid 4 BW is van toepassing als tussen de werknemer en de werkgever geen arbeidsovereenkomst bestaat, zoals bij uitzendarbeid, uitlening en aanneming van werk. De vrijheid van degene die een beroep of bedrijf uitoefent om te kiezen voor het laten verrichten van het werk door werknemers of door anderen is niet van invloed zijn op de rechtspositie van degene die het werk verricht en betrokken raakt bij een bedrijfsongeval.
Voor toepassing van art. 7:658 lid 4 is tevens vereist dat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden "in de uitoefening van het beroep of bedrijf" van degene in wiens opdracht de arbeid is verricht. Het moet gaan om "werkzaamheden die de derde in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf ook door eigen werknemers had kunnen laten verrichten" (Kamerstukken II, 1998-1999, 26 257, nr. 7, p. 15). De reikwijdte van de bepaling is niet beperkt tot werkzaamheden die tot het wezen van de beroeps- of bedrijfsuitoefening van de desbetreffende opdrachtgever kunnen worden gerekend of normaal gesproken in het verlengde daarvan liggen. Bepalend is of de verrichte werkzaamheden, gelet op de wijze waarop de desbetreffende opdrachtgever aan zijn beroep of bedrijf invulling pleegt te geven, feitelijk tot zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening behoren.

personenschade