Algemeen

Vereenzelviging
HR 9.6.1995 NJ 1996 nr. 213 Derdenbeslag onder een vennootschap terzake van vordering beslagdebiteur op andere vennootschap.
Beide vennootschappen hebben dezelfde bestuurder en verrichten schijnhandelingen om beslaglegging te frustreren. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan sprake zijn van vereenzelviging van twee rechtspersonen die misbruik maken van identiteitsverschil tussen die rechtspersonen, op grond waarvan beide rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor daaruit voortvloeiende schade. Daarvan is in onderhavig geval sprake.

Rechtspersoon