Zorgverzekeraars

DBC

Het DBC-verrekentarief is het bedrag dat het ziekenhuis verplicht in rekening brengt bovenop het kostenbedrag van de DBC´s uit het A-segment. Ziekenhuizen krijgen jaarlijks een vastgesteld budget. Voor een ziekenhuis is het budget belangrijk, omdat men dan weet wat er uitgegeven kan worden. De hoogte van het budget wordt bepaald aan de hand van de vaste en variabele kosten en de kapitaallasten van een ziekenhuis.
Het ziekenhuisbudget wordt gefinancierd via de behandelingen die patiënten in het ziekenhuis ondergaan en waarvoor het ziekenhuis DBC-tarieven en overige tarieven in rekening brengt bij zorgverzekeraars en patiënten. De totale opbrengst van deze gedeclareerde tarieven zal echter niet precies gelijk zijn aan de hoogte van het vastgestelde ziekenhuisbudget. Om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen toch hun jaarlijkse budget binnenhalen, wordt er per ziekenhuis een individueel verrekenpercentage vastgesteld. Dit verrekenpercentage compenseert dus het verschil tussen het vastgestelde ziekenhuisbudget en de opbrengsten uit de gedeclareerde tarieven.
De kostenbedragen van DBC´s uit het A-segment moeten met dit verrekenpercentage worden verhoogd of verlaagd. Het percentage verschilt per ziekenhuis. Dit betekent dat de prijzen voor DBC´s in het A-segment niet voor ieder ziekenhuis gelijk zijn. Overigens kan het verrekenpercentage ook voor een ziekenhuis per periode verschillen, als bijvoorbeeld de hoogte van het budget tussentijds wijzigt. Ziekenhuizen moeten het verrekenpercentage apart op de rekening vermelden. Het College tarieven gezondheidszorg stelt dit percentage per ziekenhuis vast.

Informatie te vinden over DBCs op:http://ctg.bit-ic.nl/Nzatarieven/ en http://tog.vektis.nl

Ziekenfonds

Ziekenfonds no-claim verhaal CVZ 01-09-2005

College voor Zorgverzekeringen, CVZ indien de kosten door de verzekeraar worden verhaald wordt de no-claim niet in rekening gebracht, indien wel in rekening gebracht blijft het verhaalsrecht uitsluitend bij de verzekerde voor het no-claimdeel.

Ziekenfonds ZFW 83c verhaal formeel materieel werknemer Rb Den Bosch 10-11-1995 AM 6-1996, p. 37

Ook het inlenende bedrijf kan als materieel werkgever niet aangesproken worden door het ziekenfonds voor uitkeringen aan de werknemer behoudens opzet of grove roekeloosheid.

Ziekenfonds ZfW 83b verzekerde verhaal gezinsverzekering HR 19-4-1985 NJ 86 209

De ziekenfondsverzekering is een gezinsverzekering bij uitstek. Verhaal is niet mogelijk op een medeverzekerde op dezelfde polis, wel op een zelfstandig verzekerd gezinslid, waaraan niet afdoet dat een verzekerde risicoaansprakelijk is voor de aansprakelijk zelfstandig verzekerde.
Vgl. HR 11-2-1994 RvdW 94 49 VR 94, 100
Verhaal is ook niet op de samenwonende partner mogelijk. Anders bij de VOA.

Ziektekostenverzekeraar

Vraag regres ziektekostenverzekeraar en werkgever in 2011, collegaverweer

De werkgever heeft in mijn ogen geen vorderingsrecht. In Hoge Raad, 24 oktober 2003, LJN-nr: AF7002 overweegt de Hoge Raad: " Art. 6:107a BW strekt ertoe de werkgever van een zieke of anderszins arbeidsongeschikte werknemer, die krachtens art. 7:629 BW (...) is gehouden het loon van de werknemer door te betalen gedurende 52 weken van diens ziekte of arbeidsongeschiktheid, wat betreft zijn regresmogelijkheden in dezelfde positie te plaatsen als waarin de desbetreffende bedrijfsvereniging verkeerde voordat art. 7:629 BW in zijn huidige vorm was ingevoerd. (Vgl nadere conclusie AG 4.10.1 en 2.)

Weliswaar is dit in bruto netto verband geschreven, maar niet valt in te zien waarom het vorderingsrecht niet gelijk moet zijn aan de WAO op andere gebieden.
Vgl: Regres werkgever in gezinsverband Rb Arnhem 03-03-2004 AP1312
In artikel 6:107a BWzijn geen beperkingen op het regresrecht van de werkgever te lezen. Het artikel is niet anders dan dat van gelijksoortige bepalingen in wettelijke regelingen omtrent loonvervangende uitkeringen waarvoor de Hoge Raad heeft beslist dat regres op gezinsleden niet mogelijk is.
De rechtbank meent dat het moment dat de aansprakelijke persoon gekwalificeerd moet zijn als degene met wie het slachtoffer een gemeenschappelijke huishouding voerde de periode is waarin het slachtoffer aanspraak heeft verkregen op loondoorbetaling omdat aangenomen moet worden dat het slachtoffer dat loon toen heeft aangewend ter bestrijding van de kosten van de gemeenschappelijke huishouding (vgl. HR 25 januari 1991, NJ 1992, 706)
Volgens mij is gelijk geoordeeld mbt het collega verweer maar ik kan de uitspraak niet vinden.

Nagegaan moet dus worden wat de positie van de sociale verzekeraar was.

CV

Werkgever ziektekosten verzekeraar regresnemer Woudsend / Nat Ned 284 K HR 16-9-1994 RvdW 94, 176

De ziektekostenverzekeraar heeft een vordering op de werkgever en behoeft daar niet vanaf te zien zoals het ziekenfonds o.g.v. 83a ZfW

Regresnemers