Bewijsmiddelen

Aantekenen.
Deskundigen.
FAX.
Observatie.
Proces-verbaal.
Strafrecht.
Schuldvermoeden.

Aantekenen brief vereisten verklaring
Een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring heeft haar werking pas indien zij die persoon heeft bereikt tenzij het niet (tijdig) bereiken het gevolg is van een voor het risico van de geadresseerde komende omstandigheid. De afzender van een aangetekende brief dient te bewijzen dat de brief aangetekend en naar het juiste adres is verzonden en bovendien dat de brief (tijdig) is aangeboden op de wijze die daartoe ter plaatse van bestemming is voorgeschreven. HR 16-10-1998, RvdW 1998, 186.

Deskundigen

Bewijs letsel status eenzijdig deskundigenrapport
Een éénzijdig opgemaakt rapport heeft niet de status van een deskun­digenon­derzoek in de zin van art. 221 e.v. Rv noch van een voorlopig deskundigen­onderzoek, art 227 Rv e.v., maar van een schriftelijk bewijsstuk door een partijdeskundige die beïnvloed kan zijn. HR 16-1-1998

De waardering van een deskundigenrapport leent zich niet voor toetsing in cassatie (zie HR 14-5-1993, NJ 94, 448).

Zoals bij art. 223 lid 5 Rv geldt dat partijen de gelegenheid moeten hebben opmerkingen bij de deskundigen te plaatsen en verzoeken te doen geldt dat ook bij een deskundigenonderzoek door één partij om dat voldoende overtuigingskracht te doen hebben.

Fax

Fax verzending griffie rechtsgeldig
Faxen naar de griffie verzonden zijn ook na sluitingstijd nog rechtsgeldig op de dag binnen gekomen.
HR 16-2-1996 RvdW 96, 59

Het verzendingsbericht van de fax van de advocaat die het cassatieverzoek verzond in combinatie met zijn bevestiging per brief volstaat om aan te nemen dat het cassatieverzoek tijdig de griffie bereikte.HR 20-3-1998 RvdW 1998, 70

Observatie
Hof Den Haag Observatie toelaatbaar
De Rechtbank Middelburg oordeelde op 14-01-2004 in een eerder door ons gepubliceerde uitspraak, LJN nr AO2759 dat de verzekeringsmaatschappij tegenbewijs mocht leveren maar liet een videoband als bewijs buiten beschouwing wegens onrechtmatige observatie. Tegen dat oordeel is beroep ingesteld. Het hof oordeelde dat de inbreuk op de observatie in de gegeven omstandigheden toelaatbaar was.

Proces verbaal

Bewijs authentieke akte proces verbaal politie
Een proces verbaal van de politie is geen authentieke akte in de zin van art. 227 lid 1 Sr en art. 183 lid 2 Rv. Daarom heeft een proces verbaal geen bijzondere bewijskracht. Een andere uitleg zou spanning opleveren met art. 188 Rv.HR 27-2-1996, NJ 1996, 558

Strafrecht

Strafnorm civiele norm alcohol onrechtmatig bewijs
Een strafnorm is geen civiele norm. Het bewijs is niet onrechtmatig verkregen.VR 92, 11

Vermoeden van schuld

Schuldvermoeden bewijs schip schuld hijsen
Het feit dat personeel van ECT een luik ophees, dat naar beneden viel levert een vermoeden van schuld bij ECT op.S&S 1979, 13

Stelpplicht, bewijs en bewijslast