Verzekering algemeen

Syllabus Varia kort .

Hof Amsterdam 30 september 2008, LJN: BG2107 duur betreft kernbeding polis

Wanneer een beding in algemene voorwaarden, zoals polisvoorwaarden, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij van degene die de algemene voorwaarden hanteert, kan deze wederpartij de betreffende (polis)bepaling vernietigen. Dit geldt echter niet, wanneer de betreffende bepaling een “kernbeding” is. Een kernbeding is een beding, dat de essentialia van de overeenkomst bevat, zonder welke de overeenkomst niet voldoende bepaalbaar is.
Wanneer een beding een kernbeding is, dan geldt voor dit beding de regeling betreffende algemene voorwaarden (afdeling 6.5.3. BW) niet en kan de bepaling dan ook niet worden vernietigd. Het hof komt in dit geval tot het oordeel dat de betreffende polisvoorwaarde een kernbeding is, omdat de bepaling een duidelijke begrenzing van de dekking weergeeft, qua omvang en duur. In het betreffende beding wordt de duur van de dekking (de verstrekking van de daguitkeringen) immers beperkt tot de looptijd van de verzekering en bevat daarmee de essentialia van de verzekering.

Verzekering