Aanbeveling 1978, joyriding op AVP

Joyriding: Aanbeveling dekking joyriding op de AVP polis

In de ledenvergadering van de AAV, gehouden op 13 december 1978, is de meerderheid akkoord gegaan met het advies van het Bestuur van de AAV, in de AVP-polis een clausule op te nemen welke bepaalt dat schade als gevolg van joyriding inclusief geweldpleging gedekt zal zijn. Hierbij zal een leeftijdsgrens tot 18 jaar gelden en schade aan het motorrijtuig zelf wordt uitgesloten.
De clausule zal een subsidiair karakter hebben.

De NVVA en de Vereeniging van Transportassuradeuren hebben in verband hiermede verklaard afstand te doen van het verhaalsrecht van terzake van joyriding door WAM-assuradeuren en transportassuradeuren betaalde schade, indien de volgende clausule in de AVP-polis opgenomen is.
Gedekt is:
„De aansprakelijkheid van de verzekerde - mits deze jonger is dan 18 jaar - voor schade veroorzaakt tijdens joyriding met een motorvoertuig. Uitgesloten blijft de aansprakelijkheid:
- in geval van diefstal of verduistering van het motorrijtuig; - voor schade aan het motorrijtuig zelf.

In geval van joyriding zonder geweldpleging geldt deze dekking niet indien de aansprakelijkheid voor een dergelijke schade wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van motorrijtuigen."

N.B.: De materiële inhoud van de clausule is een essentieel onderdeel van de overeenkomst tussen AAV, NVVA en de Vereeniging van Transportassuradeuren. Geadviseerd wordt derhalve de tekst van de clausule letterlijk te volgen.