Aanbevolen clausules

Circulaire

Clausules
Aanhangwagens
Lading
Passagiers

 

2509 AL Den Haag
Telefoon 070-333 85 00*

Telefax            070-333 85 10

Sector Schadeverzekering Afdeling Motorrijtuigen

CIRCULAIRE NO. MOT-L-97/15
CIRCULAIRE NO. AAA-97/06

Aan de motorrijtuig- en aansprakelijkheidsverzekeraars aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars

Den Haag, 3 maart 1997

Telefoon         : 070 - 333 86 25
Fax                  : 070 - 333 86 00
Referentie       : BB-Schad/24098/WQ.SP
Betreft             : Samenloop motorrijtuig- en algemene aansprakelijkheidsverzekering

Dames en heren,

Hierbij verwijzen wij u naar de gecombineerde circulaire dal. 22 september 1964 No. (NVVA) L-64/52 respectievelijk No. (W.A.V.) L-64/12, waarbij u de herziene, aan de aan de WAM en de daarin gehanteerde terminologie aangepaste samenloopregeling - die in 1959 was aanbevolen - werd toegezonden.

De aangekondigde wetswijziging van de WAM in verband met de aanvulling van de Boeken 3, 6 en 8 van het Burgerlijk Wetboek met regels betreffende de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen en verontreiniging van lucht, water of bodem maakt een aanpassing van de bestaande samenloopregeling noodzakelijk. In de WAM wordt een verplichte verzekeringsdekking ingevoerd voor de aansprakelijkheid van de exploitant (meestal de kentekenhouder) van een motorrijtuig zwaarder dan 3500 kilogram, waartoe een gevaarlijke stof, aan boord van dat motorrijtuig, aanleiding kan geven en die is gebaseerd op de in afdeling 8.14.1 BW bedoelde aansprakelijkheid.

De schade waartegen men ingevolge de WAM-wijziging verzekerd dient te zijn is niet gelijk aan de huidige verplichte verzekeringsdekking, die alleen geldt voor het zgn. verkeersrisico. Artikel 1211, tweede lid, van Boek 8 BW houdt namelijk in dat afdeling 8.14.1 van toepassing is op de periode waarin een gevaarlijke stof zich aan boord van een voertuig bevindt, daaronder begrepen de periode vanaf het begin van de inlading van de gevaarlijke stof in het voertuig tot het einde van de lossing van die stof uit dat voertuig

Aangezien in de samenloopregeling tussen AVB-verzekeraars en WAM-verzekeraars is vastgelegd dat de dekking van de aansprakelijkheid voor laden en lossen primair op de AVBverzekering berust dient de huidige samenloopregeling in ieder geval op dit punt te worden aangepast. Immers de wettelijke geregelde situatie van de risico-aansprakelijkheid van de vervoerder van gevaarlijke stoffen conform de gewijzigde WAM kan niet doorkruist worden door andersluidende afspraken tussen verzekeraars.

Bij de aanpassing van de samenloopregeling is besloten alleen de situatie van schade veroorzaakt door gevaarlijke stoffen - 8.14.1-schaden - aan te passen. Voor overige schaden blijft de dal. 22 september 1964 geadviseerde samenloopregeling van kracht. Dit betekent dat hieronder een gewijzigde tekst wordt aanbevolen voor de clausules betreffende het lading-risico: de clausules nr. 2a, 2b en 2c.

De bijgevoegde aangepaste tekst van de Regeling inzake de samenloop van motorrijtuig- en algemene aansprakelijkheidsverzekering is tevens gemoderniseerd; zo zijn alle geadviseerde clausules vervangen door harde na-u-clausules omdat deze het meest ondubbelzinnig duidelijk maken welke verzekeraar in een bepaalde situatie heeft voor te gaan.

Met vriendelijke groet

mr. Laura R.R. Rath secretaris

Nadere inlichtingen:
mw. W.H. Quaedvlieg-Meijer

 

AFDELING MOTORRIJTUIGEN     
AFDELING ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID

VAN HET VERBOND VAN VERZEKERAARS

REGELING

inzake

de samenloop van motorrijtuig- en algemene aansprakelijkheidsverzekering.

CLAUSULES AANGEPAST AAN DE WAM

AANHANGWAGEN-RISICO

Clausule 1a (Primaire dekking gekoppelde aanhangwagen op motorrijtuigpolis).

Onder deze verzekering is mede begrepen de aansprakelijkheid van de op deze polis verzekerde personen voor schade, aan derden toegebracht met of door de in de polis genoemde aanhangwagens (respectievelijk de in de polis aangeduide objecten), zolang deze zijn gekoppeld aan het motorrijtuig, alsmede wanneer de schade is ontstaan nadat deze zijn losgemaakt of losgeraakt doch nog niet buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen.

Clausule 1b (Aanvullende dekking losse aanhangwagen op motorrijtuigpolis).

Onder deze verzekering is eveneens mede begrepen de aansprakelijkheid van de op deze polis verzekerde personen voor schade aan derden toegebracht met of door de in de polis genoemde aanhangwagens (respectievelijk de in deze polis aangeduide objecten), indien deze niet gekoppeld zijn aan een motorrijtuig of indien de schade is ontstaan nadat de aanhangwagens (respectievelijk de in de polis aangeduide objecten) zijn losgemaakt of losgeraakt en buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen; een en ander echter slechts indien en voor zover deze aansprakelijkheid niet verzekerd is op (een) andere polis(sen) of daarop verzekerd zou zijn indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan.

Clausule 1c (Primaire dekking losse aanhangwagen op algemene aansprakelijkheidspolis).

Onder deze verzekering is mede begrepen de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade, aan derden toegebracht met of door aanhangwagens, mits deze niet gekoppeld zijn aan een motorrijtuig en de schade is ontstaan nadat de aanhangwagens zijn losgemaakt of losgeraakt en buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen.

LADING-RISICO

Clausule 2a (Primaire dekking lading-risico op motorrijtuigpolis).

2.a.1    Onder de verzekering is mede begrepen de aansprakelijkheid van de op deze polis verzekerde personen voor schade - anders dan bij het laden en lossen - aan derden toegebracht met of door de lading of andere zaken, terwijl deze zich bevinden op, worden vervoerd met, vallen van, dan wel nadat deze zijn gevallen van het in deze polis genoemde motorrijtuig.

2.a.2 Indien het verzekerde motorrijtuig een maximaal toelaatbaar gewicht heeft dat hoger is dan 3500 kg, geldt in afwijking van het vorige lid, en ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3a van de WAM , dat onder de verzekering is mede begrepen de aansprakelijkheid waartoe het laden en lossen van een gevaarlijke stof aanleiding kan geven en die is gebaseerd op de eerste afdeling van de 14e titel van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.

Clausule 2b (Aanvullende dekking laden en lossen op motorrijtuigpolis).

2.b.1 Onder deze verzekering is eveneens mede begrepen de aansprakelijkheid van de op deze polis verzekerde personen voor schade aan derden toegebracht bij het laden en lossen van zaken op of van het in deze polis genoemde motorrijtuig, indien en voor zover deze aansprakelijkheid niet verzekerd is op (een) andere polis(sen) of daarop verzekerd zou zijn indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan.

2.b1.2 In afwijking van het in 2.b.l. bepaalde geldt terzake van de aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 3a van de WAM dat deze dekking primair van aard is.

Clausule 2c (Primaire dekking laden en lossen op algemene aansprakelijkheidspolis).

2.c.1    Onder deze verzekering is mede begrepen de aansprakelijkheid van de op deze polis verzekerde personen voor schade aan derden toegebracht met of door de lading of andere zaken, terwijl deze worden geladen op of gelost van een motorrijtuig.

2.c.2 Indien de lading een gevaarlijke stof betreft, als bedoeld in artikel 8:1210 BW, geldt de dekking van 2.c.1 alleen indien en voor zover deze aansprakelijkheid niet verzekerd is op (een) andere polis(sen) of daarop verzekerd zou zijn indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan.

N.B. Vanuit de gedachte dat een AVB-verzekeraar in geen geval aansprakelijkheidsrisico's wil verzekeren waarvoor een wettelijke verplichte verzekering dient te zijn afgesloten bij een motorrijtuigverzekeraar, kan desgewenst in plaats van de bovengenoemde clausules 2.c.1 en 2.c.2 de volgende clausule worden opgenomen:

2.c.3    Onder deze verzekering is eveneens gedekt de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade veroorzaakt met of door zaken terwijl deze worden geladen in of gelost van het motorrijtuig, met uitzondering van de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen op grond van afdeling 1 van titel 14 van Boek 8 BW waarvoor ingevolge de WAM een verplichte verzekeringsdekking geldt.

Clausule 2d (Aanvullende dekking lading-risico op algemene aansprakelijkheidspolis).

Indien en voor zover (anders dan in de vorm van een eigen risico) de aansprakelijkheid niet verzekerd is op (een) andere polis(sen) of daarop verzekerd zou zijn indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, is eveneens onder deze verzekering mede begrepen de aansprakelijkheid van de op deze polis verzekerde personen voor schade aan derden toegebracht met of door de lading of andere goederen, terwijl deze zich bevinden op, worden vervoerd met, vallen van, dan wel nadat deze zijn gevallen van een motorrijtuig.

PASSAGIERS-RISICO

Clausule 3a (Primaire dekking passagiers-risico op motorrijtuigpolis).

Binnen de grenzen van deze polis is onder deze verzekering mede begrepen de aansprakelijkheid van personen, die zich zonder het motorrijtuig zelf te besturen, in of op het motorrijtuig bevinden, dan wel daar in- of uitstappen, een en ander met uitzondering van schade, toegebracht aan het verzekerde motorrijtuig, aan de daarmede, daarin, dan wel daarop, vervoerd wordende personen of goederen.

Clausule 3b (Aanvullende dekking passagiers-risico op algemene aansprakelijkheidspolis).

Binnen de grenzen van deze polis is onder de verzekering mede begrepen de aansprakelijkheid van verzekerde alsmede van de op deze polis medeverzekerde personen voor schade, door hen aangericht, terwijl zij zonder zelf het motorrijtuig te besturen, zich in of op het motorrijtuig bevinden, dan wel daar in- of uitstappen, indien en voor zover de aansprakelijkheid niet verzekerd is op (een) andere polis(sen) of daarop verzekerd zou zijn indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan.
Telefax 070-333 85 10

Sector Schadeverzekering
Afdeling Algemene Aansprakelijkheid
Afdeling Motorrijtuigen
Afdeling Transport