Circulaire 11 maart 1996 werkmaterieel, buitenboord, regie

CIRCULAIRE NO. AAA 97/07
CIRCULAIRE NO. MOT-L 97/16
CIRCULAIRE NO. TRA-L 97/07

Aan alle Aansprakelijkheids-, Motorrijtuig, en Transportverzekeraars, aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars

Den Haag, 11 maart 1996

Telefoon : 0 70 - 333 86 45
Fax : 070 - 333 86 40
Betreft : Kabel- en Leidingschade

Mevrouw, mijne heren,

Sinds jaar en dag bestaan er discussies tussen enerzijds Werkmaterieel/Motorrijtuigverzekeraars en anderzijds Algemene Aansprakelijkheidsverzekeraars inzake de zogenaamde aansprakelijkheid "buitenboord".

De afdelingen Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Transport zijn na intern overleg tot een gezamenlijk standpunt gekomen om deze discussies zoveel mogelijk te beperken. Gesterkt door een recente uitspraak van de Hoge Raad adviseren zij de leden het volgende:

"De risico's verbonden aan het object werkmaterieel/motorrijtuig worden gedekt door de specifieke polis van dat object. Onder deze polis wordt dan ook dekking gegeven voor aanwijsfouten van de huurder/houder van het werkmaterieel/motorrijtuig".

Dit advies sluit zich aan op het arrest van de Hoge Raad van 16 februari 1996 (RvdW 1996, 60). De Hoge Raad heeft zich daar in voornoemde zin uitgelaten en overweegt in no. 3.6: "De strekking van de polis is onmiskenbaar aansprakelijkheid te dekken die kan voortviocien uit het gebruik van de machine, ongeacht of die schade is veroorzaakt door een gebrek van de machine of een fout van de bestuurder dan wel van iejnand op wiens aanwijzingen de machine gebruikt werd-.
Ook de toelichting op het arrest in Verzekeringsrechtelijke Berichten (Vrb 1996-7 pag. 94 e.v.) benadrukt het belang van een volledige objectdekking. "Immers in de (praktische) opvatting van de Hoge Raad, beoogt de werkmaterieelpolis te dekken de aansprakelijkheid van een verzekerde die kan voortvloeien uit liet gebruik van een Motorrijtuig ongeacht of de schade is veroorzaakt door een fout aan boord dan wel buiten boord van het motorrijtuig. Daaronder valt ook een regiefout die tot schade door middel van het motorrijtuig leidt ".

A. Clausulering Werkmaterieel-/Motorrijtuigpolis
De verzekerden zijn:
- De verzekeringnemer, de eigenaar, bezitter, bestuurder en pasagiers van het motorrijtuig;
De werkgever van deze personen indien hij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor schade die door één van hen is veroorzaakt.-
- De houder van het motorrijtuig, waaronder begrepen de huurder van het motorrijtuig (al dan niet inclusief bestuurder), alsmede de opdrachtgever indien het motorrijtuig in het kader van een overeenkomst van opdracht wordt gebruikt.

Dekking:
De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan personen en zaken, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade die met of door het werkmaterieel/motorrijtuig is veroorzaakt.

B. Clausulering AVB-polis
Onder de AVB-polis wordt een integrale uitsluiting motorrijtuigen opgenomen die als volgt luidt: - "Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig".

Uiteraard kunnen de gebruikelijke insluitingen voor onder andere het passagiersrisico en het laadlosrisico gehandhaafd blijven.

Voorts kunt u in de AVB-polis een optie opnemen voor een subsidiaire dekking voor het werkmaterieelrisico (zie ook AVB 96 "harde" na-u-clausule).

Gedekt is:
De aansprakelijkheid van de verzekeringnemer, voor schade toegebracht met of door werkmaterieel waarvan hij geen eigenaar, bezitter of houder is, indien en voorzover deze schade niet gedekt is onder een andere verzekering of daarop gedekt zou zijn indien de onderhavige verzekering niet bestaan zou hebben.

Voor samenloop en verdeling van de risico's bij laden en lossen verwijzen wij u naar het onlangs vernieuwde advies inzake de samenloop tussenWAM- en AVB-verzekeringen, dat opgenomen is in de ledencirculaire MOT-L 97/5 en AAA 97/06.

Vlet vriendelijke groet,

mr. E.P.M. Pompen secretaris
postbus 990 2501 CZ Den Haag telefoon 070 -361 47 31 telefax 070-345 39 03