Circulaire 1964, aanhangwagen-, lading- en passagiersrisico

Clausules:
Aanhangwagen
Lading
Passagiers

Circulaire van de Nederlandse Vereniging van Automobielassuradeuren (NVVA), circulaire nr. L-64/52
en
Circulaire van de Nederlandse Vereniging van Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekeraars (WAV), circulaire nr. L-64/12

Den Haag, 22 september 1964.

Aan de Leden,

Betreft: Samenloop motorrijtuig- en algemene WA-verzekering

Hierbij verwijzen wij u naar de gecombineerde circulaire van 25 juli 1959 nr. (NVVA) L59/42 respectievelijk Nr. (WAV) L 59/24, waarbij u de door de NVVA en de WAV aanbevolen regeling inzake de Samenloop van motorrijtuig- en algemene WA-verzekering werd toegezonden. Zoals u zich zult herinneren werd daarin met betrekking tot het aanhangwagen-risico, het lading-risico (w.o. het laden en lossen) en het passagiers-risico een algemene verkeersregel vastgesteld, die door middel van aanbevolen clausules een zo verantwoord mogelijke afscheiding beoogt van het gebied der motorrijtuigverzekering van dat van de algemene WA-verzekering. De in 1959 tot stand gekomen regeling van die materie is niet afhankelijk gesteld van de tot standkoming der - toen nog in voorlopig stadium verkerende - wet op de verplichte WA-verzekering voor motorrijtuigen. Deze wet is evenwel inmiddels tot stand gekomen en zij maakt een aanpassing van de bestaande Samenloopregeling noodzakelijk. Deze aanpassing betreft zo min mogelijk de grondslagen van de Samenloopregeling; de herziening komt in hoofdzaak neer op een louter technische aanpassing aan de WAM en aan de daarin gebezigde terminologie. Alleen voor wat het passagiers-risico betreft dwingt de WAM tot een wijziging van de grondslag van de regeling; ook voor dit risico dient thans primair op de motorrijtuigpolis dekking te worden verleend. Op dit punt rijst nog de vraag in hoeverre deze dekking nog naast de mede op de passagier betrekking hebbende hoofdletterbepaling, geredigeerd door de Polisredactiecommissie, afzonderlijke formulering behoeft. De Commissie Dubbele Verzekering meende toch hiertoe te moeten besluiten, eensdeels terwille van een preciese afbakening van het grensgebied en anderdeels om - op voet van de tot dusverre geboden dekking - alle twijfel weg te nemen dat niet alleen het portierrisico gedekt is, voor zover men op grond van artikel 3 -3e lid WAM mocht menen dat alleen door het motorrijtuig zelve veroorzaakte schade moet zijn verzekerd. Er worden bovendien in de aanbevolen clausule enige beperkingen gehandhaafd, die op grond van de WAM overigens onder sommige omstandigheden ook tegen het slachtoffer mogen worden ingeroepen.
Naar aanleiding hiervan maakt de Commissie de leden er nog op attent dat zij zelf ervoor dienen te zorgen dat hun bestaande uitsluitings- en/of regresbepalingen worden aangepast, indien de leden tengevolge van opneming van de gewijzigde clausules risico gaan lopen op een onderdeel waarvoor een uitsluiting geldt met betrekking tot een bepaalde schade. Zo wordt bijvoorbeeld volgens clausule 3a de schade door de ene passagier aan de andere toegebracht volgens de polis in het geheel niet gedekt. Zo kan voorts met betrekking tot clausule 1 a nog worden gewezen op het geval, dat door de polis wel (met name genoemde) aanhangwagens worden gedekt; dan zal een o.a. hierop betrekking hebbende uitsluiting moeten worden beperkt tot eventuele andere aan het motorrijtuig gekoppelde objecten.
Aangezien in het kader van de technische herziening een verdere toelichting niet behoeft te worden gegeven, worden in afzonderlijke bijlage alle bestaande clausules, zoals deze voor de daarvoor in aanmerking komende per 1 januari 1965 nieuw af te geven polissen dienen te komen luiden, weergegeven.

Met de meest hoogachting,

De Commissie Dubbele Verzekering der N.V.V.A. en W.A.V: voor deze, was getekend Mr H. O. Th. Hugenholtz.

 

Samenloop Motorrijtuig/WA

Regeling inzake de samenloop van motorrijtuig- en algemene WA-verzekering. Clausules aangepast aan de WAM Aanhangwagen-risico

Clausule la (Primaire dekking gekoppelde aanhangwagen op motorrijtuigpolis).
Onder deze verzekering is mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid van de op deze polis verzekerde personen voor schade, aan derden toegebracht met of door de in de polis genoemde aanhangwagens (respectievelijk de in de polis aangeduide objecten), zolang deze zijn gekoppeld aan het motorrijtuig, alsmede wanneer de schade is ontstaan nadat deze zijn losgemaakt of losgeraakt doch niet buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen.

Clausule 1 b (Aanvullende dekking losse aanhangwagen op motorrijtuigpolis).
Onder deze verzekering is eveneens mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid van de op deze polis verzekerde personen voor schade aan derden toegebracht met of door de in de polis genoemde aanhangwagens (respectievelijk de in deze polis aangeduide objecten) indien deze niet gekoppeld zijn aan een motorrijtuig of indien de schade is ontstaan nadat de aanhangwagens (respectievelijk de in de polis aangeduide objecten) zijn losgemaakt of losgeraakt en buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen; een en ander echter slechts indien en voor zover deze wettelijke aansprakelijkheid niet verzekerd is op enige andere polis van wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, al of niet van oudere datum.

Clausule l c (Primaire dekking losse aanhangwagens op algemene WA-polis).
Onder deze verzekering is mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid van verzekerde voor schade, aan derden toegebracht met of door aanhangwagens, mits deze niet gekoppeld zijn aan een motorrijtuig en de schade is ontstaan nadat de aanhangwagens zijn losgemaakt of losgeraakt en buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen.

Lading-risico

Clausule 2a (Primaire dekking ladingrisico op motorrijtuigpolis). Onder de verzekering is mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid van de op deze polis verzekerde personen voor schade anders dan bij het laden of lossen - aan derden toegebracht met of door de lading of andere goederen, terwijl deze zich bevinden op, worden vervoerd met, vallen van, dan wel nadat deze gevallen van het in deze polis genoemde motorrijtuig.

Clausule 2b (Aanvullende dekking laden en lossen op motorrijtuigpolis).
Onder deze verzekering is eveneens mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid van de op deze polis verzekerde personen voor schade ontstaan bij het laden en lossen van goederen op of van het in deze polis genoemde motorrijtuig, indien en voor zover deze wettelijke aansprakelijkheid niet verzekerd is op enige andere polis van wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, al dan niet van oudere datum.

Clausule 2c (Primaire dekking laden en lossen op algemene WApolis).
Onder deze verzekering is mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid van de op deze polis verzekerde personen voor schade aan derden toegebracht met of door de lading of andere goederen, terwijl deze worden geladen en gelost op of van een motorrijtuig.

Clausule 2d (Aanvullende dekking lading-risico op algemene WApolis).
Indien en voor zover (anders dan in de vorm van een eigen risico) de wettelijke aansprakelijkheid niet verzekerd is op enige polis van motorrijtuigverzekering, al dan niet van oudere datum, is eveneens onder deze verzekering mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid van de op deze polis verzekerde personen voor schade aan derden toegebracht met of door de lading of andere goederen, terwijl deze zich bevinden op, worden vervoerd met, vallen van, dan wel nadat deze zijn gevallen van een motorrijtuig.

Passagiers-risico

Clausule 3a (Primaire dekking passagiersrisico op motorrijtuigpolis)
Binnen de grenzen van deze polis is onder deze verzekering mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid van personen, die zich zonder het motorrijtuig zelf te besturen, in of op het motorrijtuig bevinden, dan wel daar in- of uitstappen, een en ander met uitzondering van schade, toegebracht aan het verzekerde motorrijtuig, aan de daarmede, daarin, dan wel daarop, vervoerd worden personen of goederen.

Clausule 3b (Aanvullende dekking passagiersrisico op algemene WA-polis)
Binnen de grenzen van deze polis is onder de verzekering mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid van verzekerde alsmede van de op deze polis medeverzekerde personen voor schade, door hen aangericht, terwijl zij zonder zelf het motorrijtuig te besturen, zich in of op het motorrijtuig bevinden, dan wel daar in- of uitstappen, indien en voor zover de wettelijke aansprakelijkheid niet verzekerd is op enige polis van motorrijtuigverzekering, al of niet van oudere datum.

september 1964