Circulaire 1969, landmateriaal

Nederlandse Vereniging van Automobielassuradeuren (N.v.v.A)
J. W. FRISOLAAN 3 - 'S-GRAVENHAGE

Nederlandse Vereniging                    Nederlandse Vereniging van Wettelijke
van Automobielassuradeuren            Aansprakelijkheids Verzekeraars
(N.V.V.A.)        (W.A.V.)
Circulaire No. L-69/4. Circulaire No. L-69/1.

's-Gravenhage, 19 februari 1969. F/m I .

Aan de Leden,

Betreft : W.A.-dekking WAM-plichtig landmateriaal.

/                       Hierbij zenden wij U een exemplaar van een advies, d.d. 31 januari 1969, van
de Commissie Samenloop van Transport en Algemene W.A.-verzekeringen met betrekking tot, de verzekering van WAM-plichtig landmateriaal.

Dit advies is door de Commissie Samenloop ook gezonden aan het Bestuur van de Vereeniging van Transportassuradeuren in Nederland. De Binnenvaartcascocommissie van laatstgenoemde Vereeniging heeft uit hoofde van het advies der Commissie Samenloop thans het Besluit C. 11 aangepast aan. bedoeld advies. Het gewijzigde Besluit C. 11 treedt op 1 maart 1969 in werking, zulks mede, omdat het krachtens de WAM te verzekeren minimum bedrag voor niet gekentekende motorrijtuigen eveneens per 1 maart a.s. is verhoogd tot f 400.000, --.

Ook de Besturen van de N.V.V.A. en de W.A.V. onderschrijven volledig de overwegingen van de Commissie Samenloop en bevelen de leden gaarne met klem aan, ook hunnerzijds het advies der Commissie in al zijn onderdelen te volgen.

Met de meeste hoogachting,

NEDERLANDSE VERENIGING                   NEDERLANDSE VERENIGING VAN
VAN AUTOMOBIELASSURADEUREN       WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDS
(N.V.V.A.)        VERZEKERAARS (W.A.V.)

 

(R. F. Molhuysen)                                            (Mr. A. Hazewinkel)
AIg.Secretaris                                                             Secretaris

TEL.: 51.41.11 - GIROREKENING No. 569567 t.n.v. N.V.V.A. - BANKIERS: MEES 8 HOPE, KNEUTERDIJK 13, ’S-GRAVENHAGE