Overeenkomst samenloop Garage

Afkomstig van : HOLLAND.

Onderwerp      : samenloop    garageverzekering/motorrijtuig
            verzekering

Branche
Nummer          : 1403
Datum : -19 april 1974

Dordrecht, Burg. de Raadtsingel 97, telefoon (078) 4 30 33, toestel 161

Bestemd voor
afdelingen benzine
afdelingen transport
- provinciale gevolmachtigden

SAM
MOTORRIJTUIGEN
SCHADE

Aangezien er sinds het bericht nr.391 van 24 juni 1971 nogal wat wijzigingen hebben plaatsgevonden volgt hieronder een bijgewerkte en verbeterde lijst van maatschappijen, die tot de samenloopregeling zijn toegetreden:

AGO Schadeverzekering Maatschappij N. V.
Algemeene Zeeuwsche
Delta Lloyd Auto
ENNIA Schadeverzekering N. V.
Helvetia Ongevallen
Holland
The Liverpool, London & Globe Ltd.
Nationale Nederlanden
Stad Rotterdam
Tiel Utrecht
Tollenaar & Wegener als gevolmachtigde van:
- Excess Insurance
- Dordrecht-Nederland
- Royal Exchange
Woudsend Schadeverzekeringen
Zürich

 

Bijlage bij BERICHT  nr., 181. d.d. 6 augustus 1970

april 1966.

SAMENLOOP GARAGEVERZEKERING - MOTORRIJTUIGVERZEKERING

a. Tekst van de overeenkomst

1.         Schaden aan motorrijtuigen van cliënten van een garagehouder, waarvoor deze contractueel en/of wettelijk aansprakelijk is, worden door de maatschappij waarbij de garagehouder een z.g. garageverzekering heeft lopen, in behandeling genomen en vergoed.
Indien zodanige schaden betaald zijn door de cascoverzekeraar krachtens de normale motorrijtuigverzekering, worden deze schaden door de garageverzekeraar aan de cascoverzekeraar gerestitueerd.

2.         Brand- en diefstalschaden aan motorrijtuigen van cliënten, terwijl deze zich onder de berusting van een garage bevinden, dan wel. door diefstal aan de macht van de garagehouder zijn onttrokken, worden ook zonder dat de garagehouder hiervoor aansprakelijk is, door de garageverzekeraar vergoed of eventueel aan de cascoverzekeraar gerestitueerd.

3.         Schaden, die aan motorrijtuigen van cliënten van een garagehouder door derden worden veroorzaakt gedurende de tijd, dat deze motorrijtuigen zich onder de berusting van de garage bevinden, worden, ongeacht het bestaan van een cascoverzekering elders, door de garageverzekering vergoed. Het verhaalsrecht jegens de derde wordt door de garageverzekeraar, na subrogatie in de rechten jegens de derde, uitgeoefend.
Indien zodanige schaden betaald zijn door de cascoverzekeraar krachtens de normale motorrijtuigverzekering worden deze schaden door de garageverzekeraar aan de cascoverzekeraar gerestitueerd, eveneens met subrogatie in de rechten jegens de derde.

4.         Schaden door de garage met motorrijtuigen van cliënten toegebracht aan derden (W.A.schaden) behandelt/betaalt de garageverzekeraar, ongeacht de t.a.v. het betrokken motorrijtuig bij de andere maatschappij bestaande WAM-dekking.
Indien een benadeelde op grond van de WAM door de WAM-assuradeur schadeloos diende te worden gesteld, dan restitueert de garageverzekeraar aan de WAM-assuradeur.
Heeft de garageverzekeraar met de verhalende cascoverzekeraar een knock-for-knock-overeenkomst of een schaderegelingsakkoord gesloten, op grond waarvan deze cascoverzekeraar afstand moet doen van zijn vordering jegens de garageverzekeraar, dan vrijwaart deze laatste de WAM-verzekeraar  tegen op de WAM gegronde aanspraken van de zijde van de cascoverzekeraar.

b. Subrogatiekwitantie (op gezegeld papier van f 1,--)

De ondergetekende, . . . : . . .

-           verklaart te hebben ontvangen van  . . . . . . . . .
de somma van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gulden zulks ter gedeeltelijke vergoeding van de schade groot f . . . . . . (gehele schadebedrag) aan zijn motorrijtuig . . . . . . . . . . . . . . . . . (merk en kenteken) toegebracht bij een ongeval op . . . . . . . . . . . . subrogerende hij bij en door deze betaling en ten belope van het ontvangen bedrag de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in alle rechten en rechtsvorderingcn, welke hij jegens dertien, die tot vergoeding van voormelde schade zijn gehouden en in het bijzonder jegens (naam tegenpartij) kan doen gelden.