Reglement 7 november 1991 Verbondscommissie samenloop

Considerans reglement
Reglement

CIRCULAIRE NO. LV-91190

Aan de leden van het Verbond van Verzekeraars

Aan de geassocieerde verenigingen

Den Haag, 15 november 1991

Betreft: Reglement Verbondscommissie Samenloop

Geachte dames en heren,

In de algemene vergadering van het Verbond van Verzekeraars van 7 november jl. is het voorstel tot wijziging van het Reglement van de Verbondscommissie aanvaard.
Bijgaand treft U het nieuwe reglement aan, dat met ingang van 7 november 1991 in werking is getreden.

Hoewel op meerdere plaatsen in het reglement wijzigingen zijn aangebracht, willen wij volstaan met het signaleren van de uitbreiding van de rechtsmacht van de Commissie zodanig dat zij op verzoek van een lid van het Verbond altijd zal interveniëren als op directe of indirecte wijze het ene lid naar het andere verwijst.

Voorts is bepaald dat de adviezen van de Commissie bindend zijn, tenzij een bij het geschil betrokken verzekeraar in zijn memorie zich daartegen verzet.

Hoogachtend,

P.H. Kremer directeur

Bijlage: 1
2517 EG Den Haag postbus 990 2501 CZ Den Haag telefoon 070-361 4731 telefax 070-345 39 03

REGLEMENT VERBONDSCOMMISSIE SAMENLOOP 1991

Het Dagelijks Bestuur van het Verbond van Verzekeraars, overwegende,

dat het Dagelijks Bestuur ter behartiging van de algemene belangen van het schadeverzekeringsbedrijf en van de leden het noodzakelijk heeft geacht duidelijkheid en zekerheid te scheppen op het gebied van samenloop;

dat het Dagelijks Bestuur te dien einde op de voet van artikel 22 van de statuten van het Verbond destijds besloten heeft tot instelling van de Verbondscommissie Samenloop;

dat te dien einde de Verbondscommissie Samenloop is ingesteld, die haar taken verricht met inachtneming van een op 12 juli 1979 in werking getreden Reglement Verbondscommissie Samenloop, zulks onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur van het Verbond;

dat het Dagelijks Bestuur gebleken is dat er bij de leden en de geassocieerde verenigingen behoefte aan bestaat om ook andere samenloopgeschillen dan in het reglement voorzien, ter beoordeling aan de Verbondscommissie Samenloop voor te leggen, in het bijzonder geschillen over de vraag wie van betrokken verzekeraars tot het doen van een uitkering verplicht is in geval de dekkingen van verschillende polissen op elkaar aansluiten en vaststaat dat tenminste één van de betrokken verzekeraars gehouden is uit te keren;

dat het ter vervulling van de aan de Commissie opgedragen taak niet noodzakelijk is en het door de geassocieerde verenigingen niet wenselijk wordt geacht dat de uitspraak van de Commissie ook in gevallen waarin de betrokken verzekeraar of de betrokken verzekeraars zich daartegen verzetten, als één der partijen bindend advies heeft te gelden, terwijl overigens het belang van het schadeverzekeringsbedrijf zich er niet tegen verzet dat een geschil, waarover de Commissie zich eerder heeft uitgesproken, alsnog in volle omvang aan de burgerlijke rechter wordt voorgelegd.

dat, in afwijking van hetgeen in de Considerans van het op 12 juli 1979 in werking getreden Reglement Verbondscommissie Samenloop het aanbeveling verdient dat de vaststelling van de draagplicht en onderlinge verrekening door verzekeraars van de verzekeringsuitkering en de kosten, geschiedt op basis van de toepasselijke tussen (de leden van de) geassocieerde verenigingen getroffen overeenkomsten en regelingen, en eerst bij gebreke van zodanige overeenkomsten en/of regelingen op basis van de wet en jurisprudentie.

dat het reglement in dier voege aanpassing behoeft;

Besluit

Tot wijziging van het "Reglement Verbondscommissie Samenloop" in dier voege dat dit reglement komt te luiden aldus

REGLEMENT

Artikel 1

Naam

De Verbondscommissie wordt genoemd: Verbondscommissie Samenloop.

Artikel 2

Taakstelling

Binnen het kader van het door het Algemeen Bestuur van het Verbond te formuleren beleid is de taak van de Verbondscommissie Samenloop de volgende:

1. Het ontwerpen van regels die enerzijds aangeven hoe samenloop kan worden voorkomen en anderzijds aangeven hoe in geval van samenloop gehandeld zal moeten worden.

2. Het optreden als geschillencommissie in gevallen waarin leden van het Verbond resp. leden van de geassocieerde verenigingen samenloopgeschillen aan de Commissie voorleggen.

3. Onder samenloop in de zin van dit artikel worden alle gevallen verstaan, waarin het bestaan -als zodanig- van verschillende verzekeringsovereenkomsten
- een of meer betrokken verzekeraars aanleiding geeft - al dan niet rechtstreeks – te verwijzen naar een door een andere verzekeraar of andere verzekeraars te bieden dekking;
- aanleiding geeft tot geschillen over de (omvang van de) draagplicht van de betrokken verzekeraars resp. over de onderlinge verrekening door deze verzekeraars.

Artikel 3

Beslechting van geschillen

1. Indien naar het oordeel van een lid met een ander lid of andere leden een geschil is gerezen in de zin van artikel 2 lid 3 zal dat lid dit geschil bij de Commissie aanhangig maken door indiening van een door een lid van de directie ondertekende memorie van eis, houdende de gronden waarop hij een met name genoemd ander lid of met name genoemde andere leden tot een verrekening resp. tot het doen van een uitkering gehouden acht.
De Commissie zal geen geschil in behandeling nemen resp. van verdere behandeling afzien, indien of zodra het geschil ter beslechting aan de burgerlijke rechter is voorgelegd.

2. De Commissie stelt de in de memorie van eis als partij bij het geschil aangewezen leden in de gelegenheid binnen een door de Commissie vast te stellen termijn van tenminste 14 dagen in een bij de Commissie in te dienen - door een lid van de directie te ondertekenen - memorie van antwoord - hun standpunt ter kennis van de Commissie te brengen.

3. Indien één of meer partijen daarom verzoeken, zal de Commissie ieder der bij het geschil betrokken partijen in de gelegenheid stellen zijn standpunt nader toe te lichten in een daarvoor door de Commissie te beleggen zitting.

4. De Commissie is bevoegd aan een of meer der partijen nadere mondelinge of schriftelijke informatie te vragen, en/of een onderzoek door deskundigen te gelasten. De Commissie is te dezer zake niet aan formaliteiten gebonden.

5. De Commissie oordeelt als goede mannen naar billijkheid. Zij doet schriftelijk uitspraak. De uitspraak is met redenen omkleed en houdt tevens een beslissing in omtrent de kosten van het deskundigenonderzoek bedoeld in het vierde lid van dit artikel.

Tenzij één bij het geschil betrokken verzekeraar in zijn memorie zich daartegen verzet, heeft de uitspraak te gelden als een de partijen bindend advies.

6. De Commissie brengt haar uitspraak ter kennis van partijen alsmede - doch alsdan zonder naamsvermelding der partijen - aan het Dagelijks Bestuur van het Verbond.

7. Indien samenloop zich voordoet en tussen de betrokken verzekeraars vaststaat dat tenminste één hunner tot het doen van een uitkering gehouden is, ontvangt de verzekerde of de belanghebbende die uitkering van de verzekeraar, die hij verkozen heeft daartoe aan te spreken.

8. De Commissie beoordeelt vragen ter vaststelling van de draagplicht en onderlinge verrekening door verzekeraars van de verzekeringsuitkering en de kosten conform de aanbevelingen van het Dagelijks Bestuur als bedoeld in de considerans van dit reglement.

Artikel 4
Beraadslaging en samenstelling van de Commissie bij beslechting van geschillen

De Commissie beraadslaagt met tenminste drie commissieleden. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter beslissend. Zij beslist ten aanzien van de door haar in behandeling genomen zaken steeds met een meerderheid van commissieleden.

Voor de behandeling van iedere zaak regelt de voorzitter de hier bedoelde samenstelling van de Commissie en wel op zodanige wijze dat in die samenstelling de onpartijdigheid van de Commissie is gewaarborgd.

Artikel 5
Verschoning of wraking van de leden der Commissie

1. Een lid van de Commissie kan zich van elke bemoeiing in een zaak verschonen, indien hij van oordeel is dat te zijnen aanzien feiten en omstandigheden bestaan waardoor in het algemeen de onpartijdigheid van de Commissie schade zou kunnen lijden.

2. In het geval ten aanzien van een lid der Commissie feiten of omstandigheden bestaan waardoor in het algemeen de onpartijdigheid van de commissie schade zou kunnen lijden, kan zowel het Dagelijks Bestuur van het Verbond als ieder lid van het Verbond, voor zover hij betrokken is bij een zaak welke bij de Commissie aanhangig is, schriftelijk aan de Commissie de wraking van haar vorenbedoeld lid voordragen met inachtneming van een termijn van ten hoogste acht dagen na de dagtekening van de bij artikel 3
bedoelde mededeling van de Commissie.
De Commissie doet schriftelijk uitspraak op de voorgedragen wraking en brengt deze
ter kennis van degene die de wraking heeft voorgedragen.

3. Indien in een bij een Commissie aanhangige zaak de voorzitter, op grond van het bepaalde bij de voorgaande leden van dit artikel niet aan de behandeling van die zaak kan deelnemen, wijst de voorzitter een commissielid aan dat in die zaak als voorzitter zal optreden.

Artikel 6
Verantwoording beleid en verslaggeving

De Verbondscommissie Samenloop legt van het door haar gevoerde beleid verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur van het Verbond. Tenminste éénmaal per jaar brengt de Verbondscommissie Samenloop een verslag uit aan het Algemeen Bestuur van het Verbond ten behoeve van de leden van het Verbond. Per kwartaal verstrekt zij aan het Algemeen Bestuur van het Verbond ter informatie een schriftelijk overzicht van haar werkzaamheden.

Artikel 7
Samenstelling Commissie

De Verbondscommissie Samenloop bestaat uit 5 of meer leden, die worden benoemd en ontslagen door het Dagelijks Bestuur van het Verbond op voorstel van de Verbondscommissie Samenloop. De voorzitter van de Commissie wordt als zodanig benoemd door het Dagelijks Bestuur van het Verbond op voordracht van de Commissie.

Artikel 8
Slotartikel

Dit reglement treedt in werking op 7 november 1991 en kan worden aangehaald als 'Reglement Verbondscommissie Samenloop 1991'.