Reglement Uniecommissie Samenloop (1960?)

NEDERLANDSE UNIE VAN SCHADEVERZEKERAARS

REGLEMENT UNIECOMMISSIE SAMENLOOP (1960?)
            ----------------

Het Algemene Bestuur van de Nederlandse Unie van Schadeverzekeraars, overwegende, dat de behartiging van de algemene belangen van het schadeverzekeringsbedrijf en van de leden een onderdeel is van de doelstelling van de Unie,

dat in dit kader het Algemene Bestuur het scheppen van duidelijkheid en zekerheid op het gebied van samenloop noodzakelijk acht.

dat daarom het Algemene Bestuur van de Unie is overgegaan tot de instelling van een Uniecommissie Samenloop, in de zin van artikel 24 van de Statuten van de Unie, welke Commissie fungeert ten dienste van zowel de Unie en haar leden als van haar buitengewone leden, zulks onder verantwoordelijkheid van het Algemene Bestuur van de Unie,

besluit, dat de Uniecommissie Samenloop haar taak verricht binnen het kader van de volgende bepalingen.

REGLEMENT

Artikel -1 Naam De Commissie Samenloop zal worden genoemd: Uniecommissie Samenloop.

Artikel -2

Taakstelling

Binnen het kader van het door het Algemene Bestuur van de Unie te formuleren beleid is de taak van de Uniecommissie Samenloop de volgende:
1 .        Het ontwerpen van regels die enerzijds aangeven hoe samenloop kan worden voorkomen en anderzijds aangeven hoe in geval van samenloop gehandeld zou moeten worden .
2.         Het optreden als arbitragecommissie in gevallen waarin leden of buitengewone leden van de Unie, respectievelijk verzekeraars aangesloten bij deze buitengewone leden samenloopgeschillen aan de commissie voorleggen.

3. Onder samenloop verstaat de commissie die situatie, welke zich voordoet wanneer de dekkingen van verschillende verzekeringsovereenkomsten, gesloten ten aanzien van hetzelfde belang ten behoeve van dezelfde verzekerde of mede-verzekerde, elkaar overlappen.

4. De commissie rekent in dit verband tevens tot haar werkterrein die situaties, waarin a. de dekkingen van verschillende polissen, afgesloten ten behoeve van één verzekerde of medeverzekerde, niet op elkaar aansluiten. b. de dekkingen van verschillende polissen, afgesloten ten behoeve van verschillende verzekerden, beide de mogelijkheid bieden om daarop een beroep te doen. c. verschillende personen en/of instellingen op verschillende polissen zijn verzekerd en ieder voor zich, aangesproken worden in verband met een schadevoorval.

Artikel 3

Arbitrage

3.1 .     De in het vorige artikel aangeduide mogelijkheid om een samenloopgeschil zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 aan de commissie voor te leggen, vindt plaats met inachtneming van het volgende:

a.         indien samenloop zich voordoet ontvangt de verzekerde of zijn tegenpartij te allen tijde de uitkering op grond van de verzekeringsovereenkomst, van diegene van de daarvoor door hem aan te spreken verzekeraars, die hij verkiest.

b.         De commissie beoordeelt vragen ter vaststelling van de draagplicht en onderlinge verrekening door verzekeraars van de verzekeringsuitkering en de kosten.

c .        De bij het geschil betrokken verzekeraars dienen zich bij voorbaat neer te leggen bij de uitspraak van de commissie.

d.         De commissie legt haar bevindingen neer in een gemotiveerde uitspraak en doet deze toekomen aan de bij het geschil betrokken verzekeraars.

e. Wanneer de commissie zulks in het kader van het algemeen belang wenselijk acht, kan zij overgaan tot publikatie van de uitspraak of het in artikel 4 bedoelde advies in anonieme v
orm.
3.2.      Indien partijen dit wenselijk achten, kunnen zij de in artikel 2 lid 4 bedoelde gevallen ter beoordeling aan de commissie voorleggen. De bepalingen van lid i, onderdelen b, d en e zijn dan overeenkomstig van toepassing. Voorts kunnen de bij het geschil betrokken verzekeraars zich bij voorbaat neerleggen bij de uitspraak van de commissie.

Artikel 4

Ambtshalve onderzoek

De commissie is bevoegd om ambtshalve een onderzoek in te stellen en dienovereenkomstig te adviseren.

Artikel 5

Verantwoording beleid en verslaggeving
De Uniecommissie Samenloop legt van het door haar gevoerde beleid verantwoording af aan het Algemene Bestuur van de Unie. Eenmaal per jaar brengt de Uniecommissie Samenloop een verslag uit aan het Algemene Bestuur van de Unie ten behoeve van de leden van de Unie.

Artikel 6

Samenstelling Commissie
De commissie heeft 7 of meer leden, die worden benoemd en ontslagen door het Dagelijkse Bestuur van de Unie in overleg met de Uniecommissie Samenloop. De voorzitter wordt op overeenkomstige wijze in funktie benoemd en ontslagen.

Artikel 7

Slotartikel

Dit reglement treedt in werking op en kan worden aangehaald als "Reglement Uniecommissie Samenloop".