Verzekering van trekkers en aanhangers in Duitsland

De verzekeringsplicht in Duitsland is vergelijkbaar met Nederland. Overeenkomstig EU-regelgeving zijn houders verplicht een verzekering te sluiten voor de schade die door het gebruik van aanhanger en trekker wordt veroorzaakt, ook voor bestuurders (§ 1 PflVG, zie hieronder). § 4 PflVG (zie hieronder) bepaalt de omvang van de verzekeringsplicht.
 
Het Pflichtversicherungsgesetz regelt niet wat de verzekeraars verplicht zijn jegens de verzekerden. Is er sprake van Gefährdungshaftung (§ 7 StVG zie hieronder) dan is niet van belang of de aanhanger of trekker de schade veroorzaakte vanwege het karakter van de risicoaansprakelijkheid (§ 7 lid 3 StVG).
 
Wet en arrest impliceren dat in het verkeer de verzekeraars rechtstreeks hoofdelijk kunnen worden aangesproken door de benadeelde. De interne verdeling tussen verzekeraars wordt daardoor niet beïnvloed. Er is dan sprake van een situatie als bedoeld in art. 7:961 BW (zie hieronder). Het Versicherungsvertragsgesetz (VVG) kent in art. 78 (zie hieronder) een met art. 7:961 BW vergelijkbare regeling, waardoor er geen problemen ontstaan bij samenloop tussen een Nederlandse en Duitse verzekeraar. Is sprake van samenloop tussen Nederlandse verzekeraars dan is art. 78 VVG irrelevant omdat de lex loci-regel niet op de verzekeringsovereenkomst van toepassing is.

Alles hangt af van de basis van de aansprakelijkheid en dat staat niet goed in de circulaire van het Verbond. Het Verbond, tweede alinea: moet worden verrekend, ook als er geen aansprakelijkheid is bij de eigenaar van de aanhanger.
Dat is onjuist, maar het Verbond had het arrest kennelijk niet.

Bepalend is of aansprakelijkheid uit de Gefährdungshaftung bestaat.
In beroep werd de basis gelegd in beroep, punt 10: Beide Parteien hafteten den Geschädigten nach §§ 7 Abs. 1, 18 Abs. 1 StVG, § 3 Nr. 1 PflVG a. F., § 421 BGB als Gesamtschuldner.
Dat was ook in cassatie het uitgangspunt.

De vraag of de Gefährdungshaftung van toepassing is kan afhangen van de verwijzingsregels van het HVO. Zijn alle voertuigen in Nederland geregistreerd dan kom je hoogstwaarschijnlijk niet aan Gefährdungshaftung toe omdat dan de uitzondering van art. 4 lid b HVO (Essen, art 8 sub 2: Al wat het burgerlijk recht rekent tot de delictuele aansprakelijkheid behoudens de met name genoemde uitzonderingen in artikel 2, valt dus binnen deze werkingssfeer. Men heeft het bijzonder wenselijk geacht, zulks in tegenstelling tot bepaalde rechtsstelsels, te voorkomen dat de van toepassing zijnde wetten worden gescheiden, want er bestaat vaak een verband tussen het schuldvereiste en de omvang van de schadevergoeding. Zo zal bij voorbeeld een wet krachtens welke de schuld moet worden bewezen, een volledige schadevergoeding toekennen, terwijl een andere wet krachtens welke de schuld niet hoeft te worden bewezen, het bedrag van de schadevergoeding zal beperken. De van toepassing zijnde wet uiteenhalen en de aansprakelijkheid en de schadevergoeding los van elkaar beoordelen, zou alleen maar kunnen leiden tot een onbevredigende oplossing. Doordat in artikel 8 de eenheid van de toe te passen wetten wordt bewaard, wordt aan bepaalde bestaande opvattingen voorbijgegaan.)

Is de Gefährdungshaftung niet van toepassing dan is er geen sprake van de Haftungseinheit houders/bestuurder (§ 18 Abs. 1 StVG) en ook niet van een hoofdelijke aansprakelijkheid van de verzekeraar van de aanhanger en van de trekker. Dan is de Duitse uitspraak niet van belang.

Niet zonder belang is dat een aanhangwagen een ander voertuig is dan de trekker in de zin van het HVO (Essen art 1: 3.4. Ook het begrip voertuig heeft een ruime betekenis en omvat eik vervoermiddel al dan niet met eigen beweegkracht. De schade kan dus zowel verband houden met een gemotoriseerd voertuig als met een fiets, een slee, een kinderwagen, een aanhangwagen, zelfs als deze niet is vastgekoppeld, enz. Hetzelfde geldt voor een met paard bespannen voertuig, of voor een loslopend dier, mits het beschouwd kan worden als een vervoermiddel, dat wil zeggen als het dient voor het vervoer van een persoon of van een voorwerp.)

In de meeste gevallen is geen sprake van een uitzondering uit HVO. Ik ga dus uit van toepasselijkheid van Duits recht als de Nederlandse rechter moet oordelen. Ik ga er verder vanuit dat we een groene kaart voor de aanhangers afgeven. Dat impliceert dat we de dekking geven die Duitsland vereist.

Omdat het HVO eenzijdig moet worden toegepast moet de Nederlandse rechter dus ook de Gefährdungshaftung toepassen zoals die in Duitsland geldt.

De hoogste Duitse rechter, het BGH, oordeelde dat het niet uitmaakt of de schade al dan niet door de aanhangwagen ontstond. Het is daarom niet van belang of de trekker achterop reed of de aanhanger ergens tegen aan knalde. Dat is nu precies waarover het arrest gaat. In beroep was geoordeeld dat dat wel uitmaakte.
Het ging om de volgende gebeurtenis: Der Versicherungsnehmer beider Parteien verursachte am 28. Dezember 2006 als Fahrer eines Gespanns, bestehend aus einer bei der Klägerin haftpflichtversicherten landwirtschaftlichen Zugmaschine und einem bei der Beklagten haftpflichtversicherten Anhänger, einen Unfall. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit scherte der mit einem Bagger beladene Anhänger auf regennasser Fahrbahn bei einem Bremsmanöver aus. Er stieß zunächst gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten PKW

Eigenaar en bestuurder van aanhanger en van trekker zijn allen aansprakelijk voor de schade door de combinatie ontstaan: 23 b) Infolge der mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung schadensersatzrechtlicher Vorschriften vom 19. Juli 2002 (BGBl. I 2674-2680) geänderten §§ 7, 17, 18 StVG haben auch Halter und Fahrer eines Anhängers neben den früher alleine haftenden Halter und Fahrer des Zugfahrzeugs - für den Verursachungsbeitrag einzustehen, der im Außenverhältnis einem Gespann aus Zugmaschine und Anhänger als Betriebseinheit zuzuweisen ist. (...) Diese Haftung besteht unabhängig davon, ob sich bei einem Unfall die Betriebsgefahr nur eines der zum Gespann verbundenen Fahrzeuge ausgewirkt hat.

In de externe verhouding ten opzichte van derden zijn dus de eigenaren en de bestuurders en daarmee hun verzekeraars hoofdelijk aansprakelijk.
De Nederlandse rechter zal dat als vertrekpunt moeten nemen.

In de interne verhouding tussen verzekeraars hangt het af van de vraag wat verzekerd is, net zoals in Duitsland: 29 b) Hier erstreckt sich der von beiden Parteien geschuldete Versicherungsschutz jeweils auf die Deckung der gesamten Unfallschäden, so dass - mangels anderweitiger Vereinbarungen unter den Versicherern - im Innenverhältnis jeder von ihnen die Hälfte des von der Klägerin regulierten, der Höhe nach unstreitigen Unfallschadens zu tragen hat.
 
Beoordeeld moet dus worden in hoeverre een bijdrageplicht bestaat. Dat hangt af van de bewoordingen van de polis en art. 7:961 BW.

 

wetgeving

http://dejure.org
 
§ 1 PflVG
Der Halter eines Kraftfahrzeugs oder Anhängers mit regelmäßigem Standort im Inland ist verpflichtet, für sich, den Eigentümer und den Fahrer eine Haftpflichtversicherung zur Deckung der durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursachten Personenschäden, Sachschäden und sonstigen Vermögensschäden nach den folgenden Vorschriften abzuschließen und aufrechtzuerhalten, wenn das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen (§ 1 des Straßenverkehrsgesetzes) verwendet wird.
 
§ 4 PflVG
(1) Um einen dem Zweck dieses Gesetzes gerecht werdenden Schutz sicherzustellen, bestimmt das Bundesministerium der Justiz unter Beachtung gemeinschaftsrechtlicher Verpflichtungen sowie des Europäischen Übereinkommens vom 20. April 1959 über die obligatorische Haftpflichtversicherung für Kraftfahrzeuge (BGBl. 1965 II S. 281) im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates den Umfang des notwendigen Versicherungsschutzes, den der Versicherungsvertrag zu gewähren hat. Das gilt auch für den Fall, daß durch Gesetz oder gemeinschaftsrechtliche Verpflichtung eine Versicherungspflicht zur Deckung der beim Transport gefährlicher Güter durch Kraftfahrzeuge verursachten Schäden begründet wird.
(2) Die Mindesthöhen der Versicherungssummen ergeben sich aus der Anlage. Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die in der Anlage getroffenen Regelungen zu ändern, wenn dies erforderlich ist, um
            1.         bei einer Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse oder der verkehrstechnischen Umstände einen hinreichenden Schutz der Geschädigten sicherzustellen oder
            2.         die Mindesthöhen der Versicherungssummen an die nach Artikel 1 Abs. 3 der Richtlinie 84/5/ EWG des Rates vom 30. Dezember 1983 betreffend die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bezüglich der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (ABl. EG 1984 Nr. L 8 S. 17) erhöhten Beträge anzupassen.
Ergeben sich auf Grund der Platzzahl des Personenfahrzeugs, auf das sich die Versicherung bezieht, erhöhte Mindestversicherungssummen, so haftet der Versicherer in den Fällen des § 117 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes für den einer einzelnen Person zugefügten Schaden nur im Rahmen der nicht erhöhten Mindestversicherungssummen.
 
Artikel 7:961 BW
1
Indien dezelfde schade door meer dan een verzekering wordt gedekt, kan de verzekerde met inachtneming van artikel 960 elke verzekeraar aanspreken. De verzekeraar is daarbij bevoegd de nakoming van zijn verplichting tot schadevergoeding op te schorten totdat de verzekerde de andere verzekeringen heeft genoemd.
2
Voor de toepassing van lid 1 wordt met schade die door een verzekering wordt gedekt gelijkgesteld schade die door de verzekeraar onverplicht wordt vergoed.
3
De verzekeraars hebben onderling verhaal opdat ieder zijn deel draagt, naar evenredigheid van de bedragen waarvoor een ieder afzonderlijk kan worden aangesproken. Verzekeraars hebben op gelijke voet onderling verhaal voor hun redelijke kosten tot het vaststellen van de schade, alsmede voor hun redelijke kosten van verweer in en buiten rechte. De verzekerde is jegens de verzekeraars afzonderlijk verplicht zich te onthouden van elke gedraging die ten koste van dezen afbreuk doet aan hun onderling verhaal.
4
De bij eenzelfde verzekering betrokken verzekeraars zijn niet verder aansprakelijk dan voor hun evenredig deel van hetgeen in totaal ten laste van die verzekering komt.
 
§ 78 VVG
Haftung bei Mehrfachversicherung
(1) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden (Mehrfachversicherung), haften die Versicherer in der Weise als Gesamtschuldner, dass jeder Versicherer den von ihm nach dem Vertrag zu leistenden Betrag zu zahlen hat, der Versicherungsnehmer aber insgesamt nicht mehr als den Betrag des Schadens verlangen kann.
(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maßgabe der Beträge verpflichtet, die sie dem Versicherungsnehmer nach dem jeweiligen Vertrag zu zahlen haben. Ist auf eine der Versicherungen ausländisches Recht anzuwenden, kann der Versicherer, für den das ausländische Recht gilt, gegen den anderen Versicherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend machen, wenn er selbst nach dem für ihn maßgeblichen Recht zur Ausgleichung verpflichtet ist.
(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht vereinbart, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.
 
§ 7 StVG
(1) Wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs oder eines Anhängers, der dazu bestimmt ist, von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden, ein Mensch getötet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Halter verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
(2) Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der Unfall durch höhere Gewalt verursacht wird.
(3) Benutzt jemand das Fahrzeug ohne Wissen und Willen des Fahrzeughalters, so ist er anstelle des Halters zum Ersatz des Schadens verpflichtet; daneben bleibt der Halter zum Ersatz des Schadens verpflichtet, wenn die Benutzung des Fahrzeugs durch sein Verschulden ermöglicht worden ist. Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Benutzer vom Fahrzeughalter für den Betrieb des Kraftfahrzeugs angestellt ist oder wenn ihm das Fahrzeug vom Halter überlassen worden ist. Die Sätze 1 und 2 sind auf die Benutzung eines Anhängers entsprechend anzuwenden.