1991-03-27 Klachteninstituut Schadeverzekering


Verbond 27-03-1991 LV, 91, 36


CIRCULAIRE NO.LV-91/36

Aan de leden van het
Verbond van Verzekeraars in Nederland
Aan de geassocieerde verenigingen

Den Haag, 27 maart 1991
Betreft: Klachteninstituten Schadeverzekering

Dames en heren,

Eerder dit jaar hebben wij u bericht over de benoeming van prof.drs. Van Londen tot Ombudsman Schadeverzekering.
De Ombudsman, die vanaf 2 april a.s. als zodanig zal optreden, wordt bijgestaan door een secretariaat, waartoe een tweetal secretarissen zullen behoren. Per dezelfde datum is de heer mr. A.R.Zijlstra tot secretaris van dit instituut benoemd. De Ombudsman en zijn secretariaat zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 070 - 365 25 06.
De adressering luidt:
Ombudsman Schadeverzekering
Postbus 30
2501 CA DEN HAAG
In het reglement van de Ombudsman is bepaald dat door hem klachten ter behandeling aan de Raad van Toezicht doorgezonden kunnen worden in geval
hij van oordeel is dat de klacht zich niet leent voor bemiddeling omdat de klacht tuchtrechtelijke aspekten heeft; hij tot het oordeel komt dat de klacht niet binnen een redelijke termijn afgehandeld zal kunnen worden;
klager of verzekeraar daarom na het door de Ombudsman gegeven advies verzoeken;
de Ombudsman het wenselijk acht dat de Raad van Toezicht zich over de klacht
uitspreekt.

Groothertoginnelaan 8, 2517 EG Den Haag, telefoon 070 - 3614731*, telex 34053, telefax 070 - 3453903, Postbus 990, 2501 CZ Den Haag

Ook kunnen klagers zich rechtstreeks tot de Raad van Toezicht wenden.
De Raad zal worden bijgestaan door een tweetal secretarissen. Als zodanig zullen mevr. mr.
MJ.R.van der Veen en de heer mr. S.N.W.Karreman optreden.
Dit secretariaat is telefonisch bereikbaar onder nummer 070 - 361 47 31.
De adressering luidt:
Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf
Postbus 990
2501 CZ DEN HAAG

Met vriendelijke groet

P.H.Kremer direkteur

REGLEMENT INZAKE TAAK EN WERKWIJZE VAN DE OMBUDSMAN SCHADEVERZEKERING
Het Verbond van Verzekeraars in Nederland, overwegende,
dat de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf ingevolge artikel 5 van het "Reglement Raad van Toezicht" tot taak heeft om erop toe te zien dat schadeverzekeraars bij het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten van schadeverzekeringen en in het bijzonder ten aanzien van het zorgvuldig en voortvarend optreden in het verkeer met de verzekerden, contractanten en/of begunstigden, dan wel gelaedeerde wederpartijen en hun rechtverkrijgenden onder algemene titel, de goede naam van het schadeverzekeringsbedrijf in stand houden;
dat deze taakstelling impliceert dat de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf voornamelijk als tuchtcollege functioneert;
dat de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf ook als zodanig in het leven is geroepen;
dat evenwel bij zowel verzekeraars, verzekerden als belanghebbende derden daarnaast behoefte is ontstaan aan de mogelijkheid om klachten en geschillen die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van schadeverzekeringsovereenkomsten voor te leggen aan een instantie welker taak het is te trachten langs de weg van bemiddeling een klacht of geschil af te handelen door middel van een advies aan betrokkenen;
dat in die behoefte het beste kan worden voorzien door instelling van een onafhankelijke ombudsman;
heeft op 9 mei 1990 besloten een Ombudsman Schadeverzekering in te stellen.
REGLEMENT
Artikel 1. Algemeen
Er is een Ombudsman Schadeverzekering, in dit reglement verder aangeduid als de Ombudsman.
Deze wordt benoemd door het Algemeen Bestuur van het Verbond van Verzekeraars in Nederland op voordracht van het Dagelijks Bestuur.
Hij houdt kantoor in het Verzekeringsgebouw, Groothertogin-nelaan 8 te 's-Gravenhage.