AVB

HR 30-3-2012 BV1295 AVB dekt 7:611 BW, (behalve indien uitdrukkelijk niet verzekerd)

4.3 Weliswaar is de hier bedoelde schade vermogens-schade, maar deze enkele omstandigheid brengt niet mee dat de vorenbedoelde aansprakelijkheid van de werkgever tegenover de werknemer buiten de door de onderhavige verzekering geboden dekking valt, mede gelet op de ruime formulering van het hiervoor in 3.1 (iii) geciteerde art. 19 van de polis.

4.4 Een redelijke uitleg van een AVB-polis die mede de aansprakelijkheid van een verzekerde als werkgever tegenover zijn ondergeschikten dekt voor letselschade van werknemers die in dienst van de verzekerde deelnemen aan het wegverkeer, brengt in beginsel mee dat deze tevens dekking verleent tegen een op art. 7:611 gebaseerde aansprakelijkheid van de verzekerde als werkgever op de grond dat hij heeft verzuimd tegen dat risico een behoorlijke verzekering te sluiten voor die werknemers. De functie die een AVB-polis in het maatschappelijk verkeer vervult en de daarop gebaseerde verwachtingen van verzekerden, rechtvaardigt immers een ruime dekkings-omvang, ook als de gedekte schade elders in de polisvoorwaarden is omschreven als "schade aan personen en schade aan zaken". Dit is mede het geval omdat een zodanige verzekering ertoe strekt de werkgever dekking te verlenen voor de gevolgen van zijn aansprakelijkheid ter zake van de schade die zijn werknemers lijden als gevolg van ongevallen. Weliswaar gaat het in geval van een aansprakelijkheid op de voet van art. 7:611 om vermogensschade die strikt genomen geen letselschade is, maar de rechtsgrond voor deze aansprakelijkheid, de bescherming van de werknemer tegen de gevaren van het wegverkeer in de uitoefening van zijn dienstbetrekking deelneemt, is dezelfde welke ten grondslag ligt aan de - onder omstandigheden - op art. 7:658 te baseren aansprakelijkheid van de werkgever tegenover zijn werknemer voor dezelfde gevaren. Voorts betreft de aansprakelijkheid van de werkgever ongevalsschade die de werknemer vergoed zou hebben gekregen indien de werkgever wel zou hebben voldaan aan zijn hier bedoelde verzekeringsplicht. Bovendien wordt de schade die de verzekerde/werkgever lijdt doordat hij op de voet van art. 7:611 in voormelde zin aansprakelijk is tegenover zijn werknemer, indirect veroorzaakt door het letsel van de werknemer.

 

Rechtbank Den Haag 4 februari 2009 BH2587 aansprakelijkheid werkgever ex art 7:611 BW voor niet sluiten behoorlijke verzekering niet gedekt op AVB-verzekering

Verkeersongeval werknemer. Geen aansprakelijkheid ex art 7:658 BW. Door het hof was de werkgever eerder aansprakelijk geacht ex art 7:611 BW geacht voor niet sluiten van een adequate verzekering voor ongevallen in het verkeer. De rechtbank oordeelt dat deze schade niet is gedekt op de AVB-verzekering van de werkgever. De werkgever behoeft immers niet (rechtstreeks) de ongevalsschade vergoeden, maar de schade die werknemer heeft geleden doordat zij voor hem geen adequate voorziening had getroffen noch hem terzake had gewaarschuwd. Deze schade is geen "schade aan een persoon" in de zin van de polisvoorwaarden en kan daarmee ook niet op één lijn worden gesteld. Geen dekking.

Verzekeringsvormen