1993-02-09 Regres opgevoerde bromfiets


Verbond, 09-02-1993 NA-93/11
verhaal opvoeren

NEDERLANDSE VERENIGING VAN AUTOMOBIELASSURADEUREN NVVA

Den Haag, 9 februari 1993

Betreft Onze ref. Fax NVVA

Opgevoerde bromfiets
5.2.1.3/MS/sp 070 - 3658116

Mevrouw, mijnheer,
Een WA-verzekeraar van een bromfiets is alleen dan gerechtigd de door een opgevoerde bromfiets veroorzaakte en door hem aan een derde betaalde schade op de verzekerde te verhalen, indien hij zich het recht daartoe heeft voorbehouden, dan wel indien de verzekering nietig zou zijn.
Blijkens het arrest van de Hoge Raad van 6 november 1992 is daartoe niet voldoende dat de verzekeraar in zijn polisvoorwaarden heeft bepaald dat hij een bromfiets heeft verzekerd. De Hoge Raad is van mening dat bepalend is wat de verzekerde mocht begrijpen onder het begrip "bromfiets" in de polis.
De verzekerde dient derhalve te begrijpen dat de verzekeraar onder een bromfiets verstaat een niet opgevoerd voertuig; bovendien - en dat heeft te maken.met de preventieve werking van het regres - dient de verzekerde te beseffen dat het ongeoorloofd sleutelen aan de brommer hem geld kan kosten.
Om te bereiken dat verzekerden zich op korte termijn van de risico's bewust zijn, adviseren wij u een waarschuwing op de prolongatiestukken af te drukken (bijvoorbeeld op het mapje waarin het verzekeringsbewijs kan worden bewaard). Daarvoor is de volgende tekst bruikbaar:
"Wie met een opgevoerde bromfiets schade toebrengt,
loopt het risico de uitgekeerde vergoeding te moeten
terugbetalen aan de maatschappij!"
Met vriendelijke groet,

rnpxM..C. Simons djunct secretarj
CIRCULAIRE NO.; NA-93/11.

AANGESLOTEN BIJ VERBOND VAN VERZEKERAARS