Ademanalyse

25 september 1987/nr. 412/687Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht
Bron     : Stcrt. 1987,187
Wetsfamilie       : Wegenverkeerswet 1994
Soort    : ministeriële regeling

Deze regeling is laatstelijk gewijzigd bij de ministeriële regeling van 13 februari 1995, Stcrt. 33

Citeertitel:
Regeling ademanalyse

Aanhef
De Minister van Justitie,

 

Gelet op artikel 163, tiende lid, van de Wegenverkeerswet en op artikel 11 van het Besluit alcoholonderzoeken;

Besluit:
Art. 1.

Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
de wet: de Wegenverkeerswet 1994;
het besluit: het Besluit alcoholonderzoeken (Stb. 1987, 432);
ademanalyse: het vaststellen van het alcoholgehalte van uitgeademde lucht door middel van een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder a, van de wet;
ademanalyse-apparaat: een apparaat, bestemd voor het verrichten van ademanalyse;
het Gerechtelijk Laboratorium: het Gerechtelijk Natuurwetenschappelijk Laboratorium van het Ministerie van Justitie;
keuringsinstelling: IJkwezen B.V., gevestigd te Delft.

Art. 2.

Goedkeuring ademanalyseapparaat
1. Een ademanalyse-apparaat moet behoren tot een type dat is goedgekeurd bij een onderzoek, verricht door de keuringsinstelling aan de hand van punt 4.3 van bijlage 1 bij deze regeling.
2. De goedkeuring moet blijken uit een door de keuringsinstelling afgegeven verklaring, inhoudende dat het betrokken type bij de uitvoering van het onderzoek voldeed aan de in punt 4.3 van bijlage 1 bedoelde voorschriften onder de omstandigheden als in dat punt aangegeven.

Art. 3.

1. Het ademanalyse-apparaat moet voorts zijn goedgekeurd bij een onderzoek, verricht door de keuringsinstelling aan de hand van punt 4.4 of punt 4.5 van bijlage 1 bij deze regeling.
2. De goedkeuring moet blijken uit een door de keuringsinstelling afgegeven verklaring, inhoudende dat het betrokken ademanalyse-apparaat bij de uitvoering van het onderzoek voldeed aan de in punt 4.4 onderscheidenlijk punt 4.5 van bijlage 1 bedoelde voorschriften onder de omstandigheden als in die punten aangegeven.

Art. 4.

Intrekking verklaring van goedkeuring
De verklaring, bedoeld in artikel 2, kan worden ingetrokken, indien de in punt 4.3 van bijlage 1 bedoelde voorschriften zodanig zijn gewijzigd dat het betrokken type onder de werking van de gewijzigde voorschriften niet zou zijn goedgekeurd.

Art. 5.

Verlies geldigheid verklaring van goedkeuring
De verklaring, bedoeld in artikel 3, vervalt na 28 weken. Zij verliest voorts haar geldigheid bij herstelling of verandering van het apparaat, indien deze op het resultaat van het ademonderzoek van invloed kan zijn.

Art. 6.

1. De keuringsinstelling stelt het Gerechtelijk Laboratorium desverlangd op de hoogte van het verloop van de in de artikelen 2 en 3 bedoelde onderzoeken.
2. Het Gerechtelijk Laboratorium wordt voorts in het bezit gesteld van het bij een ademanalyse-apparaat behorende gebruiksvoorschrift.

Art. 7.

Gebruiksvoorschrift
Gassen die worden gebruikt voor de kalibratiecontrole in ademanalyse-apparaten, moeten voldoen aan de voorschriften, neergelegd in bijlage 2 bij deze regeling.

Art. 8.

Procedure ademanalyse
De ademanalyse wordt verricht volgens de in punt 3.9.1. van bijlage 1 bedoelde procedure. De bedienende ambtenaar handelt hierbij overeenkomstig de richtlijnen, neergelegd in het bij het apparaat behorende gebruiksvoorschrift.

Art. 9.

Bepaling alcoholgehalte
1. Bij de bepaling van het alcoholgehalte wordt de in punt 3.9.3. van bijlage 1 bedoelde correctie toegepast.
2. Het verschil tussen de beide meetresultaten mag niet groter zijn dan de in punt 3.9.5.2. van bijlage 1 bedoelde waarde.

Art. 9.a.

Geheimhoudingsplicht
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze regeling en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of rederlijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze regeling de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Art. 10.

Bekendmaking
Deze regeling met de daarbij behorende bijlagen wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant. Zij treedt in werking met ingang van 1 oktober 1987.

Art. 11.

Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling ademanalyse.

Ondertekening

 

's-Gravenhage, 25 september 1987,
De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes.