Afkortingen

Afkortingen

A&V --- Aansprakelijkheid en Verzekering
a.w. --- aangehaald werk
AA --- Ars Aequi
aant. --- aantekening
AAV --- Algemene Administratieve Voorschriften
AAV --- Algemene aansprakelijkheidsverzekering
AAW --- Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
AB --- Administratiefrechtelijke Beslissingen, Nederlandse Jurisprudentie
AB --- Administratieve Beslissingen
AB --- Wet houdende Algemene Bepalingen der Wetgeving van het Koninkrijk
ABAR --- Algemene bepalingen van administratief recht
ABGB --- Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch
ABPW --- Algemene Burgerlijke Pensioenwet
ABRRvS --- Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
ABRvS --- Afdeling bestuursrechtpraak van de Raad van State
ABW --- Algemene Bijstandswet
AcP --- Archiv für die civilistische Praxis
Adv.bl. --- Advocatenblad
afd. --- afdeling
Afd.geschillen --- Afdeling Geschillen Raad van State
Afd.rechtspraak --- Afdeling Rechtspraak Raad van State
AFT --- Algemeen Fiscaal Tijdschrift
AG --- AdvocaatGeneraal
AG --- Aktiengesellschaft
A-G --- advocaat-generaal
AgrR --- Agrarisch recht
AJB --- Antilliaans Juristenblad
AK --- Asser kaartsysteem op het internationaal privaatrecht T.M.C. Asser
AM --- Assurantie Magazine
Ambt.w --- Ambtenarenwet
AMI --- Tijdschrift voor auteurs- media- en informatierecht
AMvB --- Algemene Maatregel van Bestuur
AOW --- Algemene Ouderdomswet
AR --- Arbitrale Rechtspraak
ARAR --- Algemeen Rijksambtenarenreglement
ArB --- Arbitrale Beslissing
arr. --- arrondissement
art. --- artikel(en)
ATW --- Algemene termijnenwet
AV --- aansprakelijkheidsverzekering
AV&S --- Aansprakelijkheid Verzekering en Schade
AVB --- Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
AVC --- Algemene Vervoerscondities
AVP --- Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
Aw --- Auteurswet
Awb --- Algemene wet bestuursrecht
AWBZ --- Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWW --- Algemene Weduwen- en Wezenwet
B. --- Beslissingen in belastingzaken (tot 1953)
Bb --- Bedrijfsjuridische berichten
Bb --- Beursbengel
BB --- Maandblad belastingbeschouwingen
BBA1945 --- Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
BenGH --- BeneluxGerechtshof
BenW(B&W) --- Burgemeester en wethouders
Besch. --- Beschikking
Besl. --- Besluit
Best.w --- Bestuurswetenschappen
BGB --- Bürgerliches Gesetzbuch für das Deutsche Reich
BGH --- Benelux-Gerechtshof
BGHZ --- Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen
BIE --- Bijblad bij De Industriële Eigendom
BIG --- Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
Bijl. --- Bijlage(n)
blz. --- bladzijde(n)
BMW --- Benelux-Merkenwet (Eenvormige Beneluxwet op de merken)
BNB --- Beslissingen in belastingzaken / Nederlandse belastingrechtspraak
BR --- Bouwrecht
BTMW --- Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen
BUPO-Verdrag --- Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
BV --- besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BVA --- Bureau VertrouwensArtsen
BW --- Burgerlijk Wetboek
BW (nw) --- Burgerlijk Wetboek (nieuw)
BW(oud) --- Burgerlijk Wetboek van 1838
C.ass. --- Code des assurances (Fr)
ca. --- circa
CAO --- Collectieve Arbeidsovereenkomst
CAR --- Construction All Risk
CBB --- College van Beroep voor het bedrijfsleven
CC --- Code Civil
CCI --- Codice Civile Italiano
CO --- Code des Obligations (Zwitserland, meestal aangehaald als OR)
concl. --- conclusie
CPC --- Code de procédure civile
CPr --- Code de procédure civile (français)
CRvB --- Centrale Raad van Beroep
CV --- commanditaire vennootschap
CV --- coöperatieve vereniging
Cvbsf --- College van beroep voor de studiefinanciering
d.d. --- de dato
DD --- Delikt en Delinkwent, Tijdschrift voor Strafrecht
DeNV --- De Naamloze Vennootschap (tijdschrift)
diss. --- dissertatie
e.a. --- en anderen
EEG --- Europese Economische Gemeenschap
EEX --- Europees Executieverdrag
EG --- Europese Gemeenschap(pen)
EGKS --- Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
EHRM --- Europees Hof voor de rechten van de mens
enz. --- enzovoort
ERPL --- European Review of Private Law
ESB --- Economisch Statistische Berichten
ESH --- Europees Sociaal Handvest
etc. --- et cetera
EU --- Europese Unie
EV --- Eindverslag
EVO --- EEG-Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op
EVRM --- Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
EW --- Eenvormige Wet betreffende het internationaal privaatrecht
EX --- Europees Executieverdrag
FJR --- Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht
Fw --- Faillissementswet
Gem.stem --- De Gemeentestem
Gem.wet --- gemeentewet (oud), Gemeentewet
GmbH --- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
G-O --- Gewijzigd ontwerp van wet
GOR --- groepsondernemingsraad
Gr.w --- Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden
Hand.I --- Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Hand.II --- Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Hand.II(…) --- Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de
HNJV --- Handelingen Nederlandse Juristen Vereniging
hof --- Gerechtshof
HR --- Hoge Raad der Nederlanden
HvJ --- EG Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
HvJEG --- Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
i.w.tr. --- inwerkingtreding
IB --- Wet op de inkomstenbelasting
IER --- Intellectuele eigendom & reclamerecht
IndTvhR --- Indisch Tijdschrift voor het Recht
Inv.wet --- Invoeringswet
IPR --- internationaal privaatrecht
IVBP --- Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
JABW --- Jurisprudentie Algemene Bijstandswet
JB --- Jurisprudentie bestuursrecht
JBPlus --- Jurisprudentie bestuursrecht Plus
JG --- Jurisprudentie gemeenten
JM --- Jurisprudentie Milieurecht
jo./jis. --- juncto/junctis
JOR --- Jurisprudentie onderneming & recht
jrg. --- jaargang
Jur.Bl --- Juristische Blätter
JW --- Juristische Wochenschrift
JZ --- Juristen Zeitung
K --- Wetboek van Koophandel
KB --- Koninklijk Besluit
KG --- Kort Geding
KGK --- Kort Geding Kort
Ktg. --- kantongerecht
ktr. --- kantonrechter
KvK --- Kamer van Koophandel
KwNBW --- Kwartaalbericht NBW
l.k. --- linkerkolom
lk --- linkerkolom
losbl. --- losbladige
LQR --- Law Quarterly Review
LUVI --- Loi uniforme sur la vente internationale des objets corporels
M&R --- Milieu & Recht
m.nt. --- met noot
MAS --- Milieuaansprakelijkheidsverzekering Samenwerkingsverband
MenR --- Milieu en Recht
MIA --- Marine Insurance Act van 1906
mk --- middelste kolom
MO --- Mondeling Overleg (van de vaste Commissie voor Justitie uit de
MRW --- Motor en Rijwielwet
MvA --- memorie van antwoord
MvAII --- memorie van antwoord aan de Tweede Kamer
MvAIIInv. --- memorie van antwoord aan de Tweede Kamer bij de Invoeringswet
MvT --- memorie van toelichting
n.g. --- niet gepubliceerd
n.n.g. --- nog niet gepubliceerd
NadereMvA --- nadere memorie van antwoord
NaderVV --- nader voorlopig verslag
NBB --- Nederlandse Beurs Brandpolis
NbBW --- Nieuwsbrief BW
NbPs --- Nieuwsbrief Personenschade
NBW --- Nieuw Burgerlijk Wetboek
NEV --- Nota naar aanleiding van het Eindverslag
NG --- De Nederlandse Gemeente
NILR --- Netherlands International Law Review (sedert 1975, voorheen NTIR)
NIPR --- Nederlands Internationaal Privaatrecht. Repertorium op
NJ --- Nederlandse Jurisprudentie
NJB --- Nederlands Juristenblad
NJCM-bull. --- NJCM-bulletin
NJkort --- Nederlandse Jurisprudentie kort
NJO --- Nederlandse Jurisprudentie, Onteigeningszaken
NJV --- Nederlandse Juristen Vereniging
NotaII --- nota naar aanleiding van het eindverslag van de vaste commissie
NPs --- Nieuwsbrief Personenschade
nt. --- (voet)noot
NTB --- Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht
NTBR --- Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
NTIR --- Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht
NTSR --- Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht
NV --- Naamloze Vennootschap
NVIR --- Ned. Vereniging voor Internationaal Recht
NvT --- Nota van Toelichting
NvW --- Nota van Wijziging
O. --- overwegende
O. --- overwegende
OD --- Onrechtmatige Daad
OM --- Openbaar Ministerie
O-M --- Ontwerp-Meijers
OO --- Oorspronkelijk Ontwerp
OR --- Ondernemingsraad
OR --- Schweizerisches Obligationenrecht (soms ook aangehaald als CO: Code
ORT --- Ondernemingsrecht (tijdschrift)
OvJ --- Officier van Justitie
Ow --- Onteigeningswet
OWM --- onderlinge waarborgmaatschappij
P. --- De Pacht (tot 1982)
Parl.Gesch. --- Parlementaire Geschiedenis
PB --- Publikatieblad van de Nederlandse Antillen
PBEG --- Publikatieblad van de EG
PD --- Publiek domein
PG --- ProcureurGeneraal
P-G --- procureur-generaal
PGAwbI --- E.J. Daalder, G.R.J. de Groot m.m.v. J.M.E. van Breugel,
PJ --- Pensioen Jurisprudentie
PLU --- Periodieke-Letsel-Uitkering
plv. --- plaatsvervangend(e)
pp --- partijen
PRAR --- Praktijkboek Reclame- en Aanduidingenrecht
Pres. --- President
Pres.Rb. --- president rechtbank in kort geding
Prg. --- De Praktijkgids (tot 1970: De Practijkgids)
PS --- Periodiek voor sociale verzekering, sociale voorzieningen en
PSW --- Pensioen en spaarfondsenwet
Pw --- Pachtwet
PW --- Periodiek Woordenboek van administratieve en gerechtelijke
r.k. --- rechterkolom
r.o. --- rechtsoverweging
R.O. --- Regeringsontwerp
RabelsZ --- Rabels Zeitschrift
RAIO --- rechterlijke ambtenaren in opleiding
RAwb --- Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht, onder redactie van J.B.J.M.
Rb. --- Rechtbank
RBA1994-1995 --- L.J.A. Damen e.a. (red.), Rechtspraak Bestuursrecht 1994-1995
RBA1995-1996 --- L.J.A. Damen e.a. (red.), Rechtspraak Bestuursrecht 1995-1996
RBA1996-1997 --- L.J.A. Damen e.a. (red.), Rechtspraak Bestuursrecht 1996-199
R-C --- rechter-commissaris
red. --- redactie
resp. --- respectievelijk
Rev.deDr. --- Revue de Droit comparé
Rev.trim.deDr. --- Revue trimestrielle de Droit civil
Rev.trim.deDr. --- Revue trimestrielle de Droit commercial
RGAT --- Revue générale des assurances terrestres
rk --- rechterkolom
RM --- Rechtsgeleerd Magazijn (sinds 1939: RM Themis)
RMThemis --- Rechtsgeleerd Magazijn Themis
RO --- Wet op de Rechterlijke organisatie
R-O --- (oorspronkelijk) regeringsontwerp
ROW --- Rijksoctrooiwet
RSV --- Rechtspraak Sociale Verzekeringen
RV --- Rechtspraak Vreemdelingenrecht
Rv --- Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
RvdW --- Rechtspraak van de Week
RvS --- Raad van State
RvT --- Raad van Toezicht
RVV --- Reglement verkeersregels en verkeerstekens
RW --- Rechtsgeleerd Weekblad
S&J --- Schuurman & Jordens
S&S --- Schip en Schade
Schw.JZ --- Schweizerische Juristenzeitung
Scie --- samenloopcommissie
SER --- SociaalEconomische Raad
SEW --- Sociaal Economische Wetgeving
S-G --- secretaris-generaal
SMA --- Sociaal Maandblad Arbeid
Soc.Verz. --- Sociale Verzekering
SR --- Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Sr --- Wetboek van Strafrecht
Stb. --- Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Stcrt. --- Nederlandse Staatscourant
subs. --- subsidiair
Sv --- Wetboek van Strafvordering
T&C --- Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek (diverse auteurs)
t.a.p. --- ter aangehaalder plaatse
TAR --- Tijdschrift Ambtenarenrecht
tB/S --- Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen, thans onder
TCR --- Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
TGR --- Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Themis --- Themis (sinds 1939: RM Themis)
TK --- Tweede Kamer der Staten-Generaal
T-M --- Toelichting-Meijers
TMA --- Tijdschrift voor Milieu-aansprakelijkheid
toel. --- toelichting
TPR --- Tijdschrift voor Privaatrecht
Trb. --- Tractatenblad
Trema --- Tijdschrift voor de rechterlijke macht
TvA --- Tijdschrift voor Arbitrage
TvC --- Tijdschrift voor Consumentenrecht
TvG --- Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
TVHW --- Wet op Topografieën van Halfgeleiderprodukten
TvO --- Tijdschrift voor Overheidsadministratie
TvP --- Tijdschrift voor Privaatrecht
TVVS --- Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen,
UCB --- Uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, onder
UCC --- Uniform Commercial Code
UCV --- Uitgebreide commissievergadering
v.o.f. --- vennootschap onder firma
VA --- Het VerzekeringsArchief
VAR --- Vereniging voor Administratief Recht
VCII --- Openbare commissievergadering van de vaste Commissie voor Justitie
Vo.(EG) --- Verordening EG
VOA --- Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren
vof --- vennootschap onder firma
VoorontwerpN(ieuw)BW --- Voorontwerp Boek 7 Nieuw Burgerlijk Wetboek 1972
VPO --- Verzamelde privaatrechtelijke opstellen
VR --- Verkeersrecht
Vrb --- Verzekeringsrechtelijke berichten (nieuwsbrief)
VV --- Voorlopig Verslag
VVG --- Gesetz über den Versicherungsvertrag (Dld).
VVII --- voorlopig verslag van de vaste Commissie voor Justitie uit de
Vzngr. --- Voorzieningenrechter
W --- Weekblad van het Regt
Wabb --- Wet assurantiebemiddelingsbedrijf
WAM --- Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
WAO --- Wet Arbeidsongeschiktheid
Wbpr --- Wet verplichte deelneming beroepspensioenregeling
WED --- Wet op de Economische Delicten
WetAB --- Wet Algemene Bepalingen
WetArbo --- Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie
WetArob --- Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen
WetArob --- Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen
WetBAB --- Wet Beroep Administratieve Beschikkingen
WetRO --- Wet op de rechterlijke organisatie
WetRvS --- Wet op de Raad van State
WEU --- Westeuropese Unie
WFR --- Weekblad voor Fiscaal Recht
WGB --- Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
WIR --- Wet investeringsrekening
WJO --- Wet op de jaarrekening van ondernemingen (voormalig)
WMb --- Wet Milieubeheer
WNR --- Wet op de naburige rechten
WOR --- Wet op de ondernemingsraden
WPNR --- Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
WRO --- Wet op de Ruimtelijke Ordening
WSF --- Wet op de studiefinanciering
WTK --- Wet toezicht kredietwezen
WTN --- Wet toezicht naturauitvaartverzekeringsbedrijf
WTV 1993 --- Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
WvK --- Wetboek van Koophandel
WVR --- Wegenverkeersreglement
WVW 1931 --- Wegenverkeerswet 1931 (oud)
WVW 1994 --- Wegenverkeerswet 1994
WW --- Werkloosheidswet
WWV --- Wet Werkloosheidsvoorziening
ZfW --- Ziekenfondswet
ZGB --- Zivilgesetzbuch
ZPW --- Zaaizaad- en Plantgoedwet
ZRP --- Zeitschrift für Rechtspolitik
ZW --- Ziektewet