Regeling smartengeld dienstongevallen politie geldig op 1-1-2015
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 54a, vierde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie;
Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Beide benen of voeten

100%

Beide armen of handen

100%

Beide nieren

100%

Een arm of hand en een been of voet tezamen

100%

Het gezichtsvermogen van beide ogen

100%

Algehele verlamming

100%

De verstandelijke vermogens

100%

Een arm in het schoudergewricht

85%

Een arm in het ellebooggewricht of tussen elleboog- en schoudergewricht

75%

Een arm tussen pols- en ellebooggewricht

70%

Een been in het heupgewricht

75%

Een been in het kniegewricht of tussen knie- en heupgewricht

70%

Een been in het enkelgewricht, een been tussen enkel- en kniegewricht of een voet

65%

De onderkaak

50%

Het gezichtsvermogen van één oog

50%

Een lens

15%

Het gehoor van beide oren

75%

Het gehoor van één oor

35%

Een duim

25%

Iedere andere vinger

15%

Een grote teen

15%

Iedere andere teen

7,5%

Een nier

20%

De milt

10%

Een long

35%

De tong

50%

Het spraakvermogen

50%

De baarmoeder

10%

De baarmoeder en de eierstokken

30%

Een teelbal

5%

Beide teelballen

30%

Het mannelijk lid

40%

Het reukvermogen

10%

De smaak

10%

Artikel 5

Arbeidsongeschiktheidstabel

Percentage arbeidsongeschiktheid

Uitkerings-
percentage

5

5

6

5,8

7

6,5

8

7,3

9

8

10

8,8

11

9,5

12

10,3

13

11

14

11,8

15 < 25

12,5

25 < 35

25

35 < 45

37,5

45 < 55

50

55 < 65

62,5

65 < 80

80

80 of meer

100

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

In het geval geheel of gedeeltelijk ten onrechte smartengeld is toegekend op grond van door de ambtenaar of zijn vertegenwoordiger, bedoeld in van artikel 2, derde lid, verstrekte gegevens waarvan zij wisten of moesten weten dat deze gegevens onjuist waren, kan het bevoegd gezag het besluit tot toekenning van smartengeld herzien of intrekken.

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling smartengeld dienstongevallen politie.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
G. ter Horst