Bestuursdwang

zie ook politie

Uitoefening dwangmaatregelen kortgeding
Bestuursdwanguitoefening met onomkeerbare gevolgen is na aankondiging kort geding niet onrechtmatig. Op uitspraak rechter behoeft niet gewacht te worden (HR 7-1-1994, NJ 94, 27 RvdW 94, 27).

Dwangmaatregelen sluiting onderzoeksplicht
Onjuist is dat sluiting imperatief is bij overtreding Hinderwet o.g.v. art. 28, 1. B&W had behoren te onderzoeken of het opleggen van een dwangsom geschikt is om het doel te bereiken (Hazelaar / Echt Raad van State 8-4-1992 JG 92, 9).

Dwangmiddelen justitie hechtenis onrechtmatig
Het enkel feit dat het niet tot een bewezenverklaring is gekomen is onvoldoende grondslag voor een vermoeden dat de verdenking niet meer bestaat en dat de rechtvaardiging voor het politieoptreden aldus is vervallen. Hieruit vloeit voort dat degene van wiens onschuld niet uit het strafvorderlijk onderzoek blijkt een vordering uit OD. tegen de staat zal moeten gronden op andere feiten dan het gebruik van een dwangmiddel op grond van een verdenking die achteraf ongefundeerd is gebleken (HR 23-12-1994 RvdW 95, 12).

Dwangmaatregelen politie verdachte hechtenis
De verdachte is niet ontvankelijk voor een eis gebaseerd op het onrechtmatig toepassen van hechtenis. De art. 89 SV procedure is daar niet voor bedoeld, alleen voor rechtmatige hechtenis die later onrechtmatig blijkt te zijn (Hof Den Haag 12-5-1992 NJ 92, 572).

Strafvordering dwangmiddel schadevergoeding OD bewijs bewijslast
Recht op schadevergoeding bij gebruik van strafvorderlijke dwangmiddelen bestaat indien uit de stukken mbt de strafzaak van de onschuld van de betrokkene en derhalve van het ongefundeerd zijn van de verdenkingen, blijkt (zie HR 12-6-1998, RvdW 98, 123).
De enkele omstandigheid van buiten vervolging stellen is daartoe onvoldoende. Het enkele feit dat achteraf beschouwd geen sprake is geweest van een redelijk vermoeden van schuld in de zin van art. 27 Sv leidt niet tot de slotsom dat daarmede de onschuld en daarmede het ongefundeerd zijn van de verdenking is gebleken.
Onjuist is dat de overheid bij gebruik van dwangmiddelen tot schadevergoeding over moet gaan tenzij deze bewijst dat van de onschuld van de verdachte niet is gebleken (Art 27 Sv Granaria / Staat HR 13-11-1998 RvdW 98, 231 c).