Causaliteit

zie ook onrechtmatigheid en toerekening en schade

Strikte causaliteit vereist
Om tot vergoeding van schade te kunnen overgaan dient het geleden nadeel in een zodanig verband met het vernietigde besluit te staan, dat dit mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade als een gevolg van dat besluit aan het bestuursorgaan kan worden toegerekend (CRvB 17 juni 1998, AA8809)
.

Geen causaal verband bestaat tussen de gestelde inkomensschade, voortvloeiend uit het niet doorbetalen van het volledige loon door de werkgever, en het vernietigde besluit tot intrekking van betrokkenes uitkeringen ingevolge de AAW en de WAO. De werkgever meende niet tot doorbetaling van het loon gehouden te zijn nadat hij van de arbeidskundige had vernomen dat betrokkene niet geschikt werd geacht voor haar vroegere werkzaamheden en ander passend werk voor haar bij die werkgever niet aanwezig was. De gevolgen van dat door de werkgever ingenomen standpunt konden niet worden toegerekend aan het bestreden besluit, omdat dat besluit naar zijn aard en strekking slechts zag op betrokkenes aanspraak op uitkeringen krachtens de AAW en de WAO en daarom aan dat besluit geen relevante betekenis toekwam voor de - (financiŽle) gevolgen van - door betrokkene en haar werkgever in het kader van hun arbeidsrechtelijke relatie genomen beslissingen (CRvB 7 april 1999, AA3661)

Schending informatieplicht doorbreekt causaliteit.
In het geval waarin de jaarstukken die nodig waren bij de schatting van betrokkenes arbeidsongeschiktheid pas in hoger beroep werden overgelegd, terwijl deze in een veel vroeger stadium waren gevraagd en ook veel eerder hadden kunnen worden ingebracht, werd bepaald dat de schadevergoeding eerst kon worden toegekend met ingang van de eerste dag van de maand waarin betrokkene de bewuste stukken had ingebracht
(CRvB 10 juni 1998, AA8533).