Hinderwet

Hinderwet tijdelijk vergunning chinchilla’s
Kan op grond van de Hinderwet art. 16, een tijdelijke vergunning verleend worden indien nauwelijks informatie te verkrijgen is over milieuaspecten? (ABRS 11-6-1992, BABM 23576/h 1)

Afstand stal kas ammoniak emissie Hinderwet
Blijkens deskundigenbericht is 50 m afstand tussen kassen en stal i.v.m. ammoniakemissie noodzakelijk (ABRS 16-6-1992 BABM 23890/h zie ook bij konijnen 50 à 100 m ABRS 18-6-1992 BABM 24274/h)

Vergunning schorsing kas bestemmingsplan
Aantasting landschap is een aspect voor meewegen bij vergunning. Het is echter primair een planologische kwestie. Bij overeenstemming met het bestemmingsplan is erin principe geen aantasting van het landschap. Als het hinder verschaffende object alsdan naar zijn aard functioneel is voor de hinderwetplichtige activiteiten dan kan geen overwegende betekenis aan het landschap gehecht worden (art 2 lid 1 Hinderwet Teeuwen / Helden ABRS 13-4-1992 JG 92, 9.