Kosten

 

Proceskosten

ABRS, 22-04-2015, ECLI:NL:RVS:2015:1260 proceskosten bijstandsverlening door gastouderbureau vorderbaar Awb 7:15 lid 2

Besluit proceskosten bestuursrecht 1 aanhef en onder a, 2 lid 1 aanhef en onder a PROCESKOSTEN. I.c. kunnen de werkzaamheden bij het gastouderbureau van de gemachtigde als beroepsmatig verleende rechtsbijstand worden beschouwd. Het verlenen van rechtsbijstand door het gastouderbureau is gericht op het vergaren van inkomsten. Verder is het verlenen van rechtsbijstand een vast onderdeel van de taakuitoefening van gemachtigde en is er geen grond voor het oordeel dat zij niet voldoende deskundig is.

CRvB 03-04-2013, BZ6244, Proceskosten van advocaat moedermaatschappij belanghebbende zijn door een derde gemaakt.

De rb heeft de door de advocaat/jurist van het moederbedrijf van de werkgever verleende rechtsbijstand aangemerkt als door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand in de zin van artikel 1, aanhef en onder a, van het Besluit proceskosten bestuursrecht. De rb verwees naar HR 8 november 2002, LJN AF0078, over de overeenkomstige bepaling uit het Besluit proceskosten fiscale procedures.
Uit het oogpunt van rechtseenheid ziet de Raad thans aanleiding de benadering van de Hoge Raad te volgen. De Raad tekent daarbij aan dat hij als gangbare betekenis van het begrip 'derde' ziet een (rechts)persoon buiten de direct bij de zaak betrokken partijen.
Het enkele feit dat [naam moederbedrijf] moedermaatschappij en enig aandeelhouder van betrokkene is, is daartoe niet voldoende. Anders dan door appellant ter zitting bepleit, acht de Raad het gegeven dat tussen [naam moederbedrijf] en betrokkene geen sprake is van betaling maar van doorbelasting niet relevant.

 

Bestuur