Milieu

Aanmerking als overtreder
De aanmerking als overtreder moet zorgvuldig gebeuren.
Een strafrechtelijk overtreden ex art. 13 Wet Bodembescherming is strijdig met art. 6. EVRM
Het verzekeringsaspect moet meegewogen worden. Publiekrechtelijke aansprakelijkheid is niet verzekerd.
Art. 30 WBB laat geen ruimte voor gewone toepassing van bestuursdwang krachtens art. 122 e.v. Provinciewet juncto 18.8 WM. Art. 30 WBB biedt geen mogelijkheden om de gemaakte kosten bij wege van bijzondere bestuursdwang te verhalen op de overtreder. Genoemd art. geeft alleen de mogelijkheid tot verhaal o.g.v. 6:162 BW.
Vgl. HR 20-3-1970 NJ 1970, 251 (Waterwingebied) HR 19-12-1975, NJ 76, 280 (Rijksweg 12); HR 1-7-1977, NJ 78, 84 (v. Hees / Esbeek); HR 26-10-1993, NJ 94, 99
De provincie kan bij een ongewoon voorval maatregelen nemen, o.g.v. art. 122, 127, 128, 129 Prov. Wet, art. 18.7 en 18.8 Wet Milieubeheer art. 25 lozingenbesluit bodembescherming, 10, 13 en 30 wet Bodembescherming,

Milieuvergunning ammoniak reductieplan
Het weigeren van een milieuvergunning indien er geen sprake is van een verhoging van de ammoniakuitstoot is in strijd met art. 8 van de Interimwet Ammoniak en Veehouderij, ook al legt het Ammoniak Reductieplan van de gemeente op de aanvrager de verplichting om ammoniakrechten aan te kopen en is de weigering in overeenstemming met dat plan. Dat is eerst dan anders wanneer de bestaande rechten onder het minimumniveau van 15 mol lag, omdat daarbij de mogelijkheid tot beperking wel aanwezig is. (Sevenum / Geurts ABRS 8-12-1997; reparatiewetgeving tot instandhouding van de bestaande reductieplannen is echter gerealiseerd).

Milieuvergunning bouwvergunning overheid tippelzone
Eerst kan tot afgifte van een bouwvergunning voor bouwwerken i.v.m. een tippelzone overgegaan worden als de benodigde milieuvergunning rechtskracht heeft gekregen. Voor een tippelzone is een milieuvergunning nodig, omdat het een inrichting betreft waar één of meer verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een (gezamenlijk) vermogen groter dan 1,5 KW. Immers feitelijk zullen er altijd auto’s aanwezig zijn van klanten (Art. 52 Woningwet 52, art. 1.1 WMb Rb Maastricht M&R 2000, 1k).