Motivering

zie ook zorgvuldig bestuur

Art. 3:46 AWB
Motivering

Motivering besluit
De motivering behoort tegelijkertijd met de bekendmaking te geschieden, maar mag binnen een week daarna ook nog per brief gebeuren (art. 3:47 AWB). In bezwaar of beroepen kan een gebrek aan de motivering niet meer hersteld worden (Rb. Arnhem 7 maart 1995 NA 1995, 156[34]).

Motivering bezwaarschrift
De verplichting tot aanvoeren gronden betekent dat iemand in een beroepschrift niet kan volstaan met aan te geven dat hij of zij bezwaar heeft tegen een bepaalde beslissing. Hij dient te reageren op de gronden van een afwijzing en aan te geven waarom hij het daar niet mee eens is. Hij kan niet volstaan met alleen verwijzen naar andere stukken in het dossier of naar wettelijke bepalingen of jurisprudentie (CRvB 9 januari 1996 JABW 1996, 47[46]). Een strenge uitleg mag niet worden gegeven (HR 25 oktober 1995 BNB 1996, 36[47]).

[34] Rb. Arnhem 7 maart 1995 NA 1995, 156
Het vastgestelde motiveringsgebrek kan niet geacht worden te zijn geheeld door het verweerschrift, aangezien de inhoud daarvan wel kan dienen ter toelichting op de motivering van het bestreden besluit, maar daarvoor niet in de plaats kan treden.
Rb. 's-Hertogenbosch 10 april 1995 (NA 1995, 177)
Brief bevattende de motivering van een reeds eerder verzonden besluit is niet op rechtsgevolg gericht.

[46] CRvB 9 januari 1996 (JABW 1996, 47)
De verplichting tot aanvoeren gronden betekent dat iemand in een beroepschrift niet kan volstaan met aan te geven dat hij of zij bezwaar heeft tegen een bepaalde beslissing, maar tevens dient aan te vermelden waarom hij of zij het niet eens is daarmee.
Rb. 's-Hertogenbosch 5 april 1995 (NA 1995, 212)
Onder "gronden van het beroep" moet worden verstaan de reden of redenen waarom men het met het bestreden besluit niet eens is.
Pres. Rb. 's-Gravenhage (zp. Zwolle) 2 november 1994 94/6067 n.g.
Een verder niet gemotiveerde verwijzing naar stukken die zich in het dossier bevinden en reeds bekend waren ten tijde van het nemen van de beschikking, en/of een, verder niet gemotiveerde, verwijzing naar wettelijke bepalingen of vaste jurisprudentie, kan in beginsel niet worden aangemerkt als de gronden in de zin van de AWB.
Rb. 's-Gravenhage 2 augustus 1994 KG 1994, 309
Het minste dat van (de gronden van) een verzoekschrift verlangd mag worden, is dat op enige wijze wordt gereageerd op de gronden voor de afwijzing. Dat kan zowel via tijdige overlegging van de afzonderlijke gronden van het verzoekschrift, als via overlegging van en verwijzing naar de gronden van het bezwaarschrift.

[47] HR 25 oktober 1995 BNB 1996, 36
Nu het beroep, gezien de inhoud als hiervoor in 3.1.2 weergegeven, niet anders kan worden verstaan dan als strekkende tot vernietiging van de navorderingsaanslag wegens het ontbreken van een redengeving voor die aanslag, heeft het hof, door te oordelen dat aan het beroepschrift de vereiste motivering ontbreekt en door van belanghebbende een verdergaande motivering te verlangen dan hij heeft gegeven, aan de in art.  6:5 AWB, gestelde eisen een te strenge uitleg gegeven.
HR 23 april 1997 BNB 1997, 341
Belastingzaak. Niet gemotiveerd bezwaarschrift door inspecteur niet-ontvankelijk verklaard. Het Hof acht dit in strijd met de van regeringswege toegezegde en door de Staatssecretaris voorgeschreven soepele werkwijze met betrekking tot de aan bezwaarschriften te stellen vormvereisten (zie ook CRvB 1 december 1996 RSV 1997, 135).