Negatieve lijst

Art. 8:5 AWB

MvT, PG AWB II, p. 395, negatieve lijst: Voor de goede orde merken wij nog het volgende op. In deze bepalingen in vele andere bepalingen van dit wetsvoorstel worden de woorden gebruikt "een besluit, genomen op grond van... ". Hiermee wordt niet alleen gedoeld op besluiten die hun basis rechtstreeks in de desbetreffende wetsbepalingen vinden, maar ook op besluiten genomen ter uitvoering van krachtens die wetsbepalingen vastgestelde regelingen, en beleidsregels inzake de toepassing van die wet of die uitvoeringsregelingen. Ook besluiten genomen, op grond van een uitvoeringsregeling die nog niet in werking is getreden maar waaraan terugwerkende kracht wordt verleend, vallen hieronder.

(zie bijv. terugvordering)