Oproeping

zie ook bekendmaking

Art. 8:37 AWB
Verzuim en termijn
Indien verzending niet conform de voorschriften is gebeurd kan dat invloed op termijnen hebben (CRvB 24 febr. 1998, JB 1998, 82[104]).

Taalgebruik en levenssfeer
Het recht op een eerlijk proces brengt met zich mee dat essentiŽle mededelingen in een voor de betrokkenen begrijpelijke taal zijn gesteld (HR 6 juni 1995 NJB-katern p. 453, nr. 108[105]).

[104] CRvB 24 febr. 1998, JB 1998, 82
Verzending niet-conform art. 8:37, zending door appellant niet ontvangen, beroepstermijn niet aangevangen.

[105] HR 6 juni 1995 NJB-katern p. 453, nr. 108
De in art. 6 EVRM gestelde eis van een eerlijke berechting brengt mee dat schriftelijke mededelingen van het CJIB, of de OvJ of de griffier van het kantongerecht, gericht aan de betrokkene van wie moet worden aangenomen dat hij de Nederlandse taal niet voldoende begrijpt en die betrekking hebben op de wettelijke vereisten waaraan moet zijn voldaan wil een door een betrokkene als vorenbedoeld op grond van de WAHV ingesteld beroep ontvankelijk zijn, moeten worden gedaan in een taal welke die betrokkene redelijkerwijs geacht kan worden te begrijpen (vgl. art. 2:6, 4:5 en 6:5† AWB) .
Rb. 's-Hertogenbosch 14 oktober 1994 JB 1994, 300
Aanvraag verblijfsvergunning; bestuursorgaan moet zorgdragen voor vertaling.