Procesrecht

zie ook bewijs, griffierecht, horen en zitting, oproeping, stukken en medewerking, termijnen, uitspraak

Procesregeling bestuursrecht per 1-7-2008, html.

Art. 6:15 AWB
Misbruik procesrecht
(lid3)

Rb Amsterdam, 03-04-2015 ECLI:NL:RBAMS:2015:2216, risico electronisch verkeer bij verzender Awb 2:17 lid 2, 4:5 lid 1 aanhef en onder c

I.c. is eisers aanvraag buiten behandeling gesteld omdat de e-mail met de gevraagde gegevens niet tijdig is ontvangen.  E-mailberichten met een inhoud groter dan 10 Mb worden door het systeem van gegevensverwerking van verweerder geweigerd. Uit de MvT bij artikel 2:17 van de Awb blijkt, dat het risico van het gebruik van de elektronische weg in beginsel bij de verzender ligt (TK 2001-2002, 28483 nr. 3, pag. 42). Niet aannemelijk is geworden dat eisers bericht met bijlagen verweerders systeem voor gegevensverwerking heeft bereikt. Verweerder heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat hij de op aanvraag betrekking hebbende stukken niet heeft ontvangen bij e-mail.

 

Besluit procesbesluit bevoegdheid gemeenteraad art. 147 Gem. wet
Ingevolge art. 147 van de Gemeentewet berusten de bevoegdheden als bedoeld in art. 108 van die wet, voor zover zij niet bij of krachtens deze weg aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn toegekend, bij de raad; tot die bevoegdheden behoort onder meer de besluitvorming omtrent het voeren van rechtsgedingen. Art. 164 maakt op deze hoofdregel enkele uitzonderingen. In overeenstemming met de strekking van de uitzonderingen voor kortweg spoedgevallen, moet worden aangenomen dat bekrachtiging van de beslissing van burgemeester en wethouders tot het instellen van hoger beroep slechts kan plaatsvinden in de eerste vergadering van de raad na die beslissing en niet in de eerstvolgende vergadering waarin het punt op de agenda staat. Ook de wederpartij van een gemeente kan een beroep doen op het ontbreken van een (tijdige) bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en wethouders van het besluit tot het in beroep gaan (Udenhout / 28-2-1997 NJ 1997, 307 RvdW 1997, 62 anders Hof Den Haag 17-9-1998, niet gepubliceerd en Hof Arnhem 26-5-1998, NJ kort 1998, 53)
Als de gemeente optreedt als verweerder kan worden volstaan met een op enig moment door de raad bekrachtigd procesbesluit mits dit besluit nog in het geding te brengen is.
(Noot C. Visser. Een procesbesluit van B&W behoeft geen bekrachtiging door de gemeenteraad indien de gemeenteraad de bevoegdheid tot het nemen van procesbesluiten heeft gedelegeerd).

Civiele rechter dient uitspraak aan te houden in afwachting administratieve rechter
De eisen van een behoorlijke rechtspleging kunnen meebrengen dat de burgerlijke rechter, teneinde mogelijk tegenstrijdige beslissingen te voorkomen, zijn uitspraak aanhoudt totdat zodanige onherroepelijke beslissing is verkregen; daartoe zal met name grond bestaan in geval te verwachten valt dat bij die beslissing het besluit zal worden vernietigd. De burgerlijke rechter kan ook, in plaats van zijn uitspraak aan te houden, die uitspraak doen onder de voorwaarde van de uitkomst van de administratiefrechtelijke rechtsgang.
Indien beroep tegen het besluit eerst na afloop van de daartoe bij de wet gestelde termijn bij de administratieve rechter is ingesteld en tegen diens uitspraak, houdende niet-ontvankelijkverklaring van het beroep wegens termijnoverschrijding, door de wederpartij van het bestuursorgaan hoger beroep is ingesteld, bestaat voor het aanhouden door de burgerlijke rechter van diens uitspraak slechts grond indien te verwachten valt dat de administratieve appelrechter een niet-ontvankelijkverklaring van het beroep wegens termijnoverschrijding achterwege zal laten op grond dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de wederpartij van het bestuursorgaan in verzuim is geweest, en dat hij het besluit zal vernietigen. Dat laatste is in deze zaak niet gesteld (1995-04-07 HR NJ 1997, 166 ).

Overheid vormvoorschrift benadeling bedenkingen
Ondanks het feit dat de bedenkingen niet in het besluit als zodanig zijn genoemd gaat de Raad voorbij aan dit vormverzuim omdat de schending daarvan op grond van art. 6:22 AWB niet tot vernietiging behoeft te leiden, indien blijkt dat de belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld. Daarvan is geen sprake als materieel met de bedenkingen rekening is gehouden Art. 8:10 WMb, art. 6:22 AWB, ABRS 05-11-1999 M&R 2000, 8k).

toevoegen Info GBA beveogdheid civiele rechter 2003

Dagvaarding formulier 98 GBA bevolkingsregister basisadministratie persoonsgegevens
In het kader van art 98 GBA dient de gegevensverstrekking door de gemeente uit de basisadministratie, voorheen het bevolkingsregister, ook aan derden te geschieden die door middel van een formulierdagvaarding, als bedoeld in art. 104 Rv, een persoon willen dagvaarden.
De verstrekking van gegevens met het oog op een gerechtelijke procedure dient één van de primaire belangen van de rechtsorde, te weten dat geschillen langs gerechtelijke weg tot een einde worden gebracht (Rb Den Bosch 6-4-1998, Prg 1998, 4975).