Regelgeving Voorzieningen

regeling voortzetting leefvervoersvoorzieningen buitenland AAW

besluit zorgaanspraken AWBZ
besluit regeling vergoeding bijzondere ziektekostenverzekering
regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000

regeling inkomenstoets vervoersvoorzieningen REA
besluit loondispensatie Wet REA
besluit reïntegratie-uitkering
besluit uitvoeringsregels financiering kinderopvang
regeling subsidiëring scholingsinstituten 2003
beleidsregels UWV normbedragen REA-voorzieningen
regeling loon- en inkomenssuppletie arbeidsgehandicapten
besluit starterskrediet arbeidsgehandicapten

Wet sociale werkvoorziening (WSW)

Wet voorzieningen gehandicapten (WVG)
besluit rijksvergoeding WVG-woonvoorzieningen
WMO nadere regels kilometervergoeding, hulp e.d. 2011 (pdf)

regeling hulpmiddelen 1996 ZFW