Reïntegratie

Reïntegratieplan en arbeidsconflict
Ontbindingsverzoek niet ontvankelijk omdat geen reïntegratieplan is opgemaakt. Er is weliswaar een arbeidsconflict ontstaan, maar de kantonrechter is er niet van overtuigd dat een vruchtbare samenwerking van partijen in de toekomst uitgesloten moet worden geacht (02-05-2002 Middelburg AE2713 ).

Ontbinding arbeidsovereenkomst en reïntegratieplan
Art. 7:685 lid 1 BW, laatste zin, houdt weliswaar in dat de werkgever, wil hij in het in het daar omschreven geval ontvankelijk zijn in zijn verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, bij zijn verzoekschrift een reïntegratieplan dient te voegen, maar dit laatste kan niet worden aangemerkt als een essentiële vorm waarvan schending doorbreking van het rechtsmiddelenverbod van art. 7:685 lid 11 rechtvaardigt (HR 22-06-2001AB2242 ).

Arbeidsongeschiktheid staat los van reïntegratie (CRvB RSV 1991, 91, RSV 1994, 83 en USZ 2000, 117).