Wonen en bouwen

Bouwvergunning toezicht toerekening woningwet bouwplan
De gemeente is in beginsel niet aansprakelijk voor onontdekte fouten in het bouwplan van belanghebbende. De gemeente kan wel aansprakelijk zijn indien deze bij het bouwtoezicht in ernstige mate is tekort geschoten.
Art. 85 Woningwet draagt aan de gemeente het bouwtoezicht op in het algemeen belang en niet in het belang van de aanvrager van een vergunning om deze te vrijwaren tegen schade. (Hof Den Haag 7-2-1989 BR 89, 637 AXA dossier 9203407)

Milieuvergunning bouwvergunning overheid tippelzone
Eerst kan tot afgifte van een bouwvergunning voor bouwwerken i.v.m. een tippelzone overgegaan worden als de benodigde milieuvergunning rechtskracht heeft gekregen. Voor een tippelzone is een milieuvergunning nodig, omdat het een inrichting betreft waar één of meer verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een (gezamenlijk) vermogen groter dan 1,5 KW. Immers feitelijk zullen er altijd auto’s aanwezig zijn van klanten (Art. 52 Woningwet 52, art. 1.1 WMb Rb Maastricht M&R 2000, 1k).

Woonruimte art. 48 woningwet agrarisch bedrijf bestemmingsplan gelijkheidsbeginsel
Volgens art. 48 Woningwet moet een bouwvergunning geweigerd worden indien deze in strijd is met het bestemmingsplan. Uit de bepaling in het bestemmingsplan dat een agrarisch bedrijf bestaat uit een bedrijf met woning en stallen volgt dat bij een agrarisch bedrijf slechts 1 woning mag worden opgericht. Ook al zijn in twee eerdere gevallen daarop een uitzondering gemaakt dan nog mag geen beroep op het gelijkheidsbeginsel gedaan worden omdat de wettelijke bepalingen zwaarder wegen (ABrS 23-11-1995 zaaknrs. R 03931707 en R 03933279. dossier AXA 9203174).

Woonruimte diversen regulering verdeling
Het is de gemeente niet toegestaan een privaatrechtelijk instrument te gebruiken voor regulering van de verdeling van woonruimte, die in de Huisvestingswet buiten haar verordenende bevoegdheid is gesteld (Rb Arnhem 6-4-98 KG 98, 143.)

Bestemmingsplan herziening verdeling woonruimte overeenkomst planologische belangen
De bevoegdheden uit de wet op de ruimtelijke ordening strekken alleen tot de planologische belangen der gemeente. Het gebruik daarvan voor een door haar gewenste woonruimteverdeling door medewerking aan herziening van het bestemmingsplan afhankelijk te stellen van een contractuele aanvaarding van voorwaarden betreffende verkoop en verhuur aan ingezetenen betreft détournement de pouvoir, waardoor de gehele overeenkomst nietig is. (HR 3-4-1998 RvdW 1998 83C).