Inkomstenbelasting

Arbeidscapaciteit.
Buitengewone lasten als aftrekpost per 1-1-2015 (docm)
Belastingschade.
Diverse.

Zie ook
Belastbaarheid ongevallenverzekering.

Arbeidscapaciteit

Hof Amsterdam 2 februari 2000 AA7750 vergoeding tijdelijke a.o. zelfstandige belastbaar

Belanghebbende (ondernemer) is ten gevolge van een ongeval in 1992 na ruim drie jaar weer volledig arbeidsgeschikt. Door de arbeidsongeschiktheid heeft belanghebbende extra kosten gemaakt waarvoor hij de veroorzaker aansprakelijk heeft gesteld. Belanghebbende heeft diens verzekeraar niet aansprakelijk gesteld wegens een blijvend verlies van arbeidsvermogen. In 1996 is tussen de verzekeraar en belanghebbende een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin de omvang van de schade en het uit te keren bedrag zijn bepaald. Een gering deel van de uitkering ziet op smartengeld en ziektekosten. Hof: Het grootste deel van de uitkering heeft betrekking op vergoeding van bedrijfs- en advieskosten en van extra loonkosten van belanghebbendes onderneming. Die schadevergoeding hangt zozeer samen met de winst uit onderneming dat zij daaraan kan worden toegerekend. Aan het voor het jaar 1992 door de aanslagregelende ambtenaar ingenomen standpunt inzake een voorschot op de schadevergoeding kan in casu geen vertrouwen worden ontleend, omdat hem door belanghebbende niet alle relevante gegevens waren verstrekt.

Hof Arnhem 26 maart 2002 AE2852 kosten vervangers van zelfstandige belastbaar

Belanghebbende, een zelfstandige slager, is a.o. geraakt door een ongeval. Om de onderneming draaiende te houden heeft de echtgenote van belanghebbende enkele maanden onbetaald verlof opgenomen bij haar werkgever. Zij heeft hem samen met zijn vader voor langere tijd vervangen. Het grootste deel van de schadevergoeding is onbelast omdat dat verlies aan arbeidscapaciteit betreft. Van "gederfde winst" kan ook sprake zijn indien de winst niet lager is dan die van een vorig jaar terwijl op de onderneming uitgaven drukken van extra arbeidskrachten. Voorzover bij de berekening van schade is gerefereerd aan kosten van vervangers kan dit niet alleen worden gezien als een rekenmiddel om tot een juiste schadevaststelling te komen. Belanghebbende legt zelf een verband tussen die kosten en de schadevergoeding wegens het niet aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Kosten van vervangers zijn direct in mindering gebracht op de winst. De vergoeding daarvoor is belastbaar. Afspraken over de al dan niet belastbaarheid tussen een verzekeringsmaatschappij en een “verzekerde” raken het rechtskarakter van de uitkering als zodanig niet en kunnen de fiscus niet binden.

Hof Arnhem 28 oktober 1999 AA4599 vergoeding voor werknemer vloeit uit arbeidsovereenkomst voort

Een stuk ijzer was in het aandrijfmechanisme van een transportband gekomen. Belanghebbende wilde dit wegnemen. Een collega vergat de sleutel uit het contact te nemen. Een andere collega startte de band, waarna de arm van cliënt en diens hoofd werden gegrepen door de transportband. Gelet op de aard van de werkzaamheden en de omstandigheden is het Hof van oordeel dat het ongeval en de daardoor veroorzaakte schade uitsluitend aan belanghebbende als werknemer is kunnen overkomen. De dienstbetrekking impliceerde klaarblijkelijk het verrichten van werkzaamheden met een gevaarlijk karakter. Het Hof acht het daarbij voorts ondenkbaar dat een dergelijk ongeval ook aan een toevallig op het werk aanwezige derde had kunnen overkomen. Voorts staat de vergoeding in verband met de omstandigheid dat belanghebbende door het ongeval hogere inkomsten misloopt die hij zeer waarschijnlijk als bedrijfsleider zou hebben kunnen genieten. Een en ander laat geen andere gevolgtrekking toe dan dat de vergoeding "causaal is verbonden" met de dienstbetrekking en is aan te merken als loon uit dienstbetrekking.

Belastingschade

Hoge Raad , 26-08-1998 LJN: AA2542 vergoeding belastingschade over winst belastbaar

De raad houdt de overweging van het Hof in stand luidende dat het op de ondergrond betrekking hebbende gedeelte van de koopprijs een prijs van f 398,75 per m2 betrof, die aanzienlijk verschilt van de door de inspectie der Registratie en Successie getaxeerde prijs van f 250,-- per m2. Niet is weersproken dat het vervreemde bedrijfsmiddel in het bedrijf overtollig was. De vergoeding van belastingschade door de koper over de verkoopwinst moet tot de belastbare winst (art. 7 IB64) worden gerekend, aangezien niet is bewezen dat de door de gemeente vergoede schade is opgetreden als een noodzakelijk gevolg van een dreigende onteigening van een aan belanghebbende toebehorend perceel.

Hoge Raad 18-03-1998 LJN: AA2481 vergoeding belastingschade ivm fout notaris niet belastbaar.

Door een beroepsfout van de notaris kon belanghebbende zijn onderneming niet in een BV omzetten.
De door de notaris aan belanghebbende betaalde vergoeding van f 30.817,-- kan op niets anders betrekking hebben dan op door belanghebbende als gevolg van de omzetting geleden belastingschade, aangezien tussen een omzetting van een onderneming in een B.V. op de voet dan wel niet op de voet van artikel 18 van de Wet slechts relevant is het verschil in belasting. Deze belastingschade behoeft als zodanig niet in aanmerking genomen te worden bij de heffing van inkomensbelasting als een voordeel verkregen uit onderneming.

Gerechtshof 's-Gravenhage 28-06-2005, LJN: AU3087, belastingschade rechtvaardigt geen heffing in ander jaar.

Het is onduidelijk of de uitspraak op bezwaar strekt tot ongegrondverklaring of tot niet-ontvankelijkverklaring wegens motiveringsverzuim. Het was de Inspecteur aanstonds duidelijk waartegen het bezwaar was gericht. Ter zitting beaamt hij dat zijn uitspraak inhoudt dat het bezwaar ongegrond is verklaard. Doordat het LISV in het onderwerpelijke jaar een nabetaling heeft gedaan over het jaar ervoor, lijdt belanghebbende belastingschade. Dit kan niet worden hersteld door de nabetaling tot het inkomen van het voorgaande jaar, met aanmerkelijk lagere inkomsten te rekenen. Ook komt hij niet in aanmerking voor de uitsmeerregeling. Beroep ongegrond.
 

Diverse

Hof Den Haag 12-05-2006 AZ0310 Inkomen uit onderneming of overige werkzaamheden

Als voldoende aannemelijk is gemaakt dat de werkzaamheden in grote mate zelfstandig worden uitgevoerd en dat er een niet te verwaarlozen kans bestaat dat verlies geleden wordt kan, mede gelet op de overige feiten en omstandigheden van het geval, het voordeel uit de werkzaamheden worden aangemerkt als winst uit onderneming.

Buitenland cumulatie belastingen

Zie Besluit voorkoming dubbele belasting 1989

Belasting